Home > ARCHIE - ASCII ART

ARCHIE - ASCII ART


Don't forget to try our new Animated ASCII Art (beta)


 __________________________________________________________________________
Archie
 __________________________________________________________________________

            .,,,,,,,,,,.         .,..
        .,;;!!!!!!!!!!!!!!!!!>;    .,;;!!!!!!!!!>;;,
       ,;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;  ;`!!!!!!!!!!!!!!!!!!;,
      ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> `,;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>.
    ,;!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  ;!!!!!!!!!!!! c$$$$  ````'''```.zc,`!!!!!!!!!!!!!!''  ``
  !!!!!!!!!!!! z$$$$$c  ` .  ,d$$$L !!!'
  `!!!!!!!!!!!! $$$$$$$hc,   .,c$$$$$$c,``!!''''' .,.   ,$$$$$$$$$??????$$$$$$$$$$$ccccccc$$$$$$$cc, <$$$h !!!
  !!!';!>'!!`! <$$$$$P""    "??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c$$$$';''
  `!!,``; ;<.; $$$$$"       $$$$$$$$$$$$$$$F`"""""??$$$$$$ '
  `;! $$$$F ,c$$$$$$cc$$$$$$$$$$$$$$$$"      `? !!
  `;!!'!!!',; $$$$$c$P"".,,.."?$$$$$$$$$$$$$$$",cccccc,.   `,!'
   !'!';!';!! $$$$$P".c$$$$$$c ?$$$$$$$$$$$$$$$$$?????$$$c . !!
   !!!`!!>'`! ?$$$F c$$$$$$$$$h $$$$$$$$$$$$$P" .ccccc,_"?$c$ ;!
   `'`!,;!'!!>'$$$ d$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$?$$P".c$$$$$$$$$c $$$ !'
   `!!.`';'`>'$$$ $$$$$????$$$ $$$$$$$`<$$',$$$$$$$$$$$$.`$F,!
    `.;;!!.!',$$$ $$$$'  "$',$$$$$$P $$P $$$$$$$$$$$$$> $ !!
 ,cd$$c,`''``.zd$$$.`$$$   " $$$$$$$"d$$L $$$P" "?$$$$'<$ !'
 z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`?$,   ,$$$$$$$$ ?$$$ `$$   $$$P $$ '
<$P""""?$$$$$$$$$$$$$$cc,.,,,c$$$$$$$$$$h $$$$."P.  d$P",d$P
d$,cd$c "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hc,. "',c$$$$",cd.
$$$$$$"" `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"""`""?$$$$$$$$$$$$c$$$$c
"$$$$$  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"$$$$$$$$$$h ?$$$$$$$$$$$$$???$
 ?$$$$ < .     z$$$$$$$'
       dc`$$$$$$$$$$$$c,``';!!.   zd$$$$$$$'
       3$c`?$$$$$$$$$$$$$hcc,._.,,cc$$$$$$$$P'
       ?$$c `?$$$$$$$$$$.`?$$$???$$$$$$$$$P"
       `$$$h. "?$$$$$$$$$$cccccc$$$$$$$$$"
      . d ?$$$$. "??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"
    ,'CCCC,`MM !!!!!!;."=,,._  _.,...=`".,;;;,`.
!!!!!!! CCCCC,`M !!!!!!!!!;`"?"""""""?"",;!!!!!!!! >';
!!!!!!!>'CCCCC," !!!!!!!!'`<; ;!!!!!!>;!!!!!!!!!!' ;,
!!!!!!!! `CCCCC, `!!!!!!!!;,' !!!!!!!>'''''`;;;;;;!!!!!!!!!!!>;, !!!!!!!!!!!' 
!!!!!!!!!!> 
!!!!!!!!!!!> `CCC;;;,`4Mx..uMMMMMMb.,,n" .`'''' ;!!!!!!!!!!!!!!!!!> CCCCC
!!!!!!!!!!!!!! `CCCCCC>. "MMMMMMMMMMMMP ,CCCC>; ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CCCCC
!!!!!!!!!!!!!!! ` .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CCCCC
!!!!!!!!!!!!!!!!;, ;.`""""'.;.`'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC> ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CCCCC
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; ` .',;;;,,,..,;; CCCCC
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!',CCCCC
 __________________________________________________________________________
Betty
 __________________________________________________________________________

                _.------.__
               /'      ``~\_
             /~'  //       `\
             /   (  _ //\// _ ) )
            (   / /' `  /' ` //
            (  )`(/  o) (  o)\/
    ( /`  ____   \ ( -'    /)   )
    ((_.-~~ _ ~~-._ \ \ (     '~   )
    `~--._--    ~~\ (   /__.-.-._, /
   _.---~~~__ --- _.-~ ) \`-)  `\ ~~~,/ /'
 `~~~~~~----.___.--~  `\_.-~ \  `~~~  /
           Ts97  /  `\._   /'
              /    /`--~'
             `-.__  /
                `~~'

                    .,..
            .,;;,  .nmMMMMMMMMMMMMMmn,.
          .  ,MMMMMMMMMMM'd",dMMMMMMMMMMMM"4MMMMMMMMMM"4P4MMMMMMx `
    uMM" x uMP uMMMMMMMM"4MM f,MMMMMMMMMMMMMML`MMMMMMMMMMb h.`MMMMMMMx
    dMP uM uMP uMMMMMMMMMx`4M, dMMMMMMMMMMMMMMP MMMMMMMMMMM,)M MMMMMMMM
   dMP xP uMP ,MMMMMMMMMMPb;"4.`MMPPPPP"MP4MMM dMMMMMMMMMMM dP MMMMMMMM
   dMM xP dMM MMMMMMC"MMMn;"h.' "Tnmn,.,,nMMM",MMMP""MP"MP xP uMMMMMMM"
  dMM uM dMMP MMMMMMM;"M,"Mx ,dc,. `"""""; -4MmnnxC,uML.= ,dMP"MMMP
  dMM',MP MMM> 4MMMMMMMM;`Mb`"P $$P"  ..   `hc,""???"""". =" .ndP"
 uMMM MM 4MMM 4MMMMMMMMMx`4Mn d$" ,cc$????c,.,$$$$$$$$$$c   --
 ,MMMP,MM MMMM  MMMM"MMM"Tb;"T $$$""" _,c, `$$$$$$$$$$$$$$$====c,
 MMMM dM>,MMMM  MMMM;"M"b,"Tb jP""  c$$$$h ?$$$$$$$$?$P""    ,
;MMMM MM>4MMMM. 4MMMM;"b;"bx.,?F  ,$$$$$$$,`$$$$$$P"zP _,c$$$c  ,
4MMMM MM>4MMMMb `4MMMMn;"b;T d.  ,$" `$$$h $$$$$" d$ c$$$$$$$ '
4MMMM MM>4MMMMM  b"4M,"4n."P $L. d$  $$$F $$$$F $$$ " `$$$P
dMMMM MMb MMMMML `b`4Mn`"Mbr<$$$h."P  -??".z$$$$F`$$$   $$P
MMMMM,4MM,"MMMMMb. `?-"4M;"T'<$$$$$hcccccc$$$$$$$$$ ?$$c  -""
MMMMMb MMb MMMMMMMx '$c ?$$$$$$$$  `?$$$$$$P" ,c$$$$'
   "MMMMM "MMMM dMMMMMM> ?$c ?$$$$$$$r :. """ . z$$$$$',d
   "MMMMb MMMM MMMMMMMb <$$c ?$$$$$$$. `''''''' ,d$$$$P' <$.
    `MMMMx`MMM MMMMMMM" $$$$h "$$$$$$$c,. .,,,c$$$$P"  $$h
    `MMMM MM';MMMMMM" $$$$$$.`?$$$$$$$$$$$$$$$$$$"   <$$.
     4MMP,MM dMMMMM"  $$$$$$$$c,""$$$$$$$$$$$$P"    $$h
     4MM dM",MMMMM"  ??????$$$$$c ""??????""      ?$$.
 4    dMP M",MMMMP ,;;;;;;;;;;,.""?$$cccccr        $$$
; b.  uMM d uMMMP" ;!!!!!!!!!!!!!!!!;,`"?$$$     $L   ?$$L
'x`4nnmMMP uMMMP"  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;,""    -$$.  `$$$
 "4n,,dM>-dMM"   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;,    ???   $$$L
  `"`_,pdP"   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;   $cccc,. ??$$.
   ""     ;!!!!!'''``'''  ``_,_``""???$$$.
         dMMMMMMMMMMMMMMMMMx.``!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$$$h
 __________________________________________________________________________
Miss Grundy
 __________________________________________________________________________

                  _.,,,,,,,,,,._
               .,nmMMMMMMMMMMMMMMMMMmn,,.
             .nMMMMMMMMMMMMMMMMP44MMMMMMMMMmnx.
            xnMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnx. `"4MMMMMMMMMMbn,.
           ,dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn,. "4MMMMMMMMMMMMx
          nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbx "MMMMMMMMMMMMMnx
         uMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPMMMMMMMMMMMMMb.`MMMMMMP444MMMMM,
        ,dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM uMMMMP".-=`""MMM,"MMMM".,...)MMMM
        ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM",MMMM xr=-=-= `""? MMP" _`"" =4MMM
        MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP MMMMP .zc$$$$$$$hc,.,cd$$$$$$c,`M'
       dMMMMMMMMMMMMMMMMM"MMM'4MMP",c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
       dMMMMMMMP4MMMMMMMMM MMM dM" c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r
      4MMMMMMMM> MMMMM>4MM MMM,4" d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h
      MMMMMMMMMb `MMMMb MMr`MP' z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r
      uMMMMMMMMMML `MMMMx`4M ",c$$$$$$?$$$$$$$$$$$$$??$$$$$$$$$$$$
     ,MMMMMMMMMMMMb `MMMMb.",d$$$$$"   "$$$$$$$$$$ d$""?$$$P"""?>
     MMMMMMMMMMMMMMb.`MMMMP $$$$$P"    "?$$F $$ $$  "?"  d'
     dMMMP4MMMMMMPMMMx 4MM`<$$$$P ,cc    """ ,$",$$c    ,d$
     ,MMMML 4MMMMM,"4MMb."M ?$$$$h.z$$"".,c,   ,$L,$$$$c   ?$P
     ,MMMMM 4MMMMMx "MMMn d$$$$$$$P',$$$$$$. ,d$$$$$$$".zccc$c, "
     `MMMMMb "MM 4MMx."T',$$$$$$$$" d$$$$$$$$ $$$$$$$$F.$$$$$$$$$.
     MMMMMMb. "Mn "MMMP z$$$$$$$$$ $$$$$$$$$F,$$$$$$$$>.$$$$$$$$$L
     MMMMMMMMb.`4Mn._"`<$$$$$$$$$P $$$$P""""'d$$$$$$$$>.$$$???$$$$
     `MMMMMMMMMx "4MMM $$$$$$$$$$L`$$$$   $$$$$$$$$>`$$"  ?$$
      "MMMMMMMMMMn."T>,$$$$$$$$$$$ $$$P   <$$$$$$$$$>`$$   <$$
      "4MMMM,"4MMMbnb $$$$$$$$$$$.""??   $$$$$$$$$$. "$   d$$
       "4MMMnx.""PP' $$$$$$$$$$$$$$cccc,,d$$$$$$$??$$c, "-.,d$P'
        "4MMMMMMmnn $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h. "???hcc,,,..
         `"4MMMMMM $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??$$$$$$$$$$ccccc,`""""
         ,$c,'"44MP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$F d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hc,
    .,...  `$$$$hcc,,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$",d$$$$$$""""""??$$$$$$$$$$>
  .nMMMMMMMMMMx $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P',$$$$$$$$cccc$$cc,._`""""""
 uMMMMMMMMMMMMMM,"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" .,,cc,.""?$$$$$$$$$$$$$$$
 dMMMMMMMMMMMMMMMM,`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$',$$$$$$$$$hc`$$$$$$$$$$$$$$
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMn."?$$$$$$$$$$$$$$$$$$' <$$$$$$$$$$" $$$$$$$$$$$$$F
`MM""MMMMMMMMMMMMMMMMMnx.,.`$$$$$$$$$$$$'  "?????"" <$$$$$$$$$$$$$
 MM dMMM MMMMMMMMMMMMMMMMML $$$$$$$$$$$F        d$$$$$$$$$$$$'
 4M MMMP,MMM MMMMMMMMMMMMMM ?$$$$$$$$$$>       <$$$$$$$$$$$$'
 `Mr`4Mb MMM 4M 4MMMMMMMMMMb $$$$$$$$$$>       <$$$$$$$$$$$P
 `Mn."4."4Mx`4L "MMMMMMMMMMr?$$$$$$$$$>' ;!;, .,  $$$$$$$$$$$$'
  "4MndMn.`Tb."4x "4MMMMMMMb $$$$$$$$$L d$$$$$$$$$$$'
   "4MMMMMMMMn,MMMMMMMMMM" ?$$$$$$$$$r`!!!!!!!!',d$$$$$$$$$$$'
    `"444MMMMMMMMMMMPP"   ?$$$$$$$$$c``'!!'' z$$$$$$$$$$$P'
       `"""""`      ?$$$$$$$$$$cccccc$$$$$$$$$$$$P
                 ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P
                 "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"
            .,nmnnn c$c "?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" xnn.
            dMMMMMMM "$$$. `?$$$$$$$$$$$$$$P" xdMMMM-
           4MMMMMMMMb ?$$$c, """???????""" ,MMMMMMP   .
           `"4444MMMMMx "?$$$c,     .. MMM"".,;-
    ..,MMbmnnx ``!! `''`
   ,;!!! !!!!!!> !!!!!!!! ,MMMMMMMMMMMMMbmnn,.".,,,MMMMMMMMMb. !!;;;<
  ;!!!!!! ` !!!!!!! nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPTTMMMMMMMMMMMMb !!!!!!
  ;!!!!!!
 '!!!!!!
!!!!  `'!!' .!!!',;, "M MMMM   MMM> !!!!!!!.'''''
!!!>;!!!!!> !!' ;!!!! `!!>;,.,;; !!!!!!!!!!!!! !!!!! ;,,. "44MMMMP" .! !!!!;`!!!!!!
!!!;'`!!!!', !, `!!!' .'``,;! `!>;;;;;!!!!!'`.,.`;,.,;'!!!!!! !!!!!!
!!!!!!!!!!!! `!!!!!!!!!!'`;'!!!!!!!!!!!'!!!, ```..!!!!!.'`'``,;!!!!!!
!!!!!!!!!!!! `..``!!!!! !!!!!!! !!!!!!!!'.,; `!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
````!!!!!!!!, `!!! `!!!! !!!!!!! !!!!!! ,;!!!> !!!!!!!!!!!!!!!!'.,;,`!!!!!
!!> `!!!!!!!! !!!>'!!!!>'!!!!' ;!!!!!> !!!!!! !!!!!'```!!!!! ;!!!!! `!!!!
 __________________________________________________________________________
Jughead
 __________________________________________________________________________

       )\    _
   .--._ ,' `\_.-~~/'
   `\  \'_  __ ( _ _
    `\  (_) |__|/~ ~~=~\
     )_____.---~~ \>\~-./'
    /'  //=== /==(
    (   /' __\ ( __\)
    ( /~\(  o  |_o_(
    (( (     _____)
    \\_/   ,   )
     \ `\  ~-.._ /
    ._)/ \    /
     `/  \   ./
  Ts97 /   `~/~'
    /    /
    '~~-.__./


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: <;`:::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.CC :::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::''' `:::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::.CCCC,`:::::::::''`.;.:::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::' ::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::'`.;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC .:::::::::::''`
::::::::::::::::::::::::::' ,CCCCCCCC>>' ::::'''`.,,;
'  .    ``:''    `' !!!!!; `CCCCCCCCCCCC>;CCCCCCCCCCCC> .
  `!!;           ` `',`4MMMMMMM,`CCCCCCCCCCCCC
:::::::::::  d$hc$$$$c, d$$$$$$$??$?????h.`'CCC>, "4MMM' ;CCCCCCCCCCCCCC>''
::::::::::::  $$$$F<$$$$$$ ?$$$$$$$$$$$$$L $$$L   ' ,.:
::::::::::::  $$$$ d$$$$$$.j"$$$$$$"$$$$$$cc$$$F   `' .::::
:::::::::::: d?$$",$$$$$$$ f $$$$$P $$$$$$$$$$$h_,   ``CCCCCC' .::::::
::::::::::::: $ " ?$$$$$$$ d$$$$$`<$$$$$$$$$$$$P"     `CC> ::::::::
::::::::::::: $cc,.,,,$$$$F $$F"?"z$$$$$$$$$$$$F       ' .:::::::::
:::::::::::::.$$$$$$$$$$$$$$$$$$. ""?$$$$$$$$$$h.       `::::::::::
::::::',,_`' `??$$$$$$??$$$$$$$$$hcccc$$$$$$$$$$$>    zc$$$c :::::::::
:::::: $$$$$hcccc,,.,,,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"    z$$$???$h ::::::::
:::::: ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.   ,d$P"". $$ ::::::::
::::::.,,,. .,,,,,,.,.  $$$$$?$$$$$$$$$$$$$$$$$hcccc$$ zd$$ $$ ::::::::
::::::::::::<$$$$$$$$$hcc$$$$$$c ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c`$$$cc$' ::::::::
:::::::::::`<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P <$$$P'.:::::::::
::::::::::: $$$$$$$$$$$??""`_,,""" "$$$$$$$$$$$$$$$$???",c$P"".:::::::::::
::::::::::: $$$$$$$$$$L,c$$$$$$$$$. $$$$$$$$$$$$$$$F z$$$"..:::::::::::::
::::::::::: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$hcd$$$F :::::::::::::::
::::::::::: `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" ::::::::::::::::
:::::::::::: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F`$$$$P".:::::::::::::::::
:::::::::::: "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P' "?" .:::::::::::::::::::
::::::::::::: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" . ::::::::::::::::::::::::
::::::::::::' `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P' C>.`:::::::::::::::::::::::
:::::::::::',C,`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" . CCC;.`'::::::::::::::::::::
:::::::::' ;CCC,`?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P' z";CCCCCC,.`::::::::::::::::::
:::::::' ,CCCCCC>,`"$$$$$$$$$$$$$$$$$$P" ,d" CCCCCCCCC,`:::::::::::::::::
:::::: , :::::::::::::::
.;'CCCCCCCCCCCCCCCCCC, "$$$$$$$$$',CCCCCCCCCCCCCCCCCC> .`````::::::::
CCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCC>.`?$$$$$$P ; ``:::::
CCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,."$$$$$ ;.``::
CCCCCCC `CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, "?$';CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,`CCCCCCCCCC;.`
CCCCCCC> CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC> " CCCCCC>'` `''<
CCCCCCCC,`CCCCCCCCCCCC>'` `'< CCCCCCCCC>'   .;;;.`'CC '   .;;. ` CC>' .,;<>;,. '' 
.nmMP" x""M".=="_.-- .,,nmnnmndMMMMMMMMMPP". $$.zd$P   ?"$F
 "Mbnd". ".- xnP".xnMP"".,. "4444MMMmnmnn==>,$$$$$$ zc  ."
 "MMMMbnMbnM".nMMMMMMMM" zcd$$c, .,.,,,nnd d$$$$$F<$P  d$ nM .nr
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM z$$"."?$$L MMMMPP" ,$$$$$$ $$  $$>,MM 4M>
 `4MMMMMMMMMMMMMMMMMM z$$$$$h."$$r4L.xnnP d$$$$$$ ?$  $$ dMM ."
  MMMMMMMMMMMMMMMMMP $$$$$$$$-`$.'".,. z$$$$$$$c,_.,,z$$ MMP $h
  "MMMMMMMMMMMMMMMMM`<$$$$$F zcc$$hccz.zd$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4P d$$r
  `MMMMMMMMMMMMMMMM,<$$$$$.`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"?$$cccc$$$F
   MMMMMMMMMMMMMMMMb ?$$$$$c,."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" <$""```"""""
   4MMMMMMMMMM"MMMMMx "$$$$$P"z$$$$$$$$$$$$$$$$$$"' L' uMMMP
   `MMMMMMMMM>;MMMMMMb. $$$C,c$$$$$$$$$$$$$$$$$" c$,"MMMMMMbn
    "MMMMMMM>'MP4MMMML`$$$$$$??$$$$$$$$$$$$$"' d$$h.""" `PP
     "MM 4Mb M>'MMPMM,"?$$P" z$$$$$$$$$$$P
      TL MM Mb MM )MMMx.. ,d$$$$$$$$$$$"
    !! ' "-`T."4h PPPP" z$$$$$$$$$$$$P
    !> ,c$$$hccccc,c c$$'<$$$$$$$$$$$$$"
  ,;> !> $$$$$$$$$$$$F,$$$ $$$$$$$$$$$$$$h.   .,c,
 ,;!!!>'!!;`$$$$$$$$$$$ d$$$c`?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 !!!!!>'!!! `$$$$$$$$$F $$$$$c,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P""
 !!!!!!!!!!! "$$$$$$$$"<$$$$$$??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 !!!!!!!!!!!! "$$$$$$P $$$$$$$F<$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
 !!!!!!!!!!!!! "$$$$$F<$$$$$$$h ?$$$$$$$$$$$$$$$$P
 !!!!!!!!!!!!!> ?$$$$ d$$$$$$$$L ?$$$$$$$$$$$$$$"
 !!!!!!!!!!!!!!> ?$$P $$$$$$$$$$P "?$$$$$$$$$P"'
 !!!!!!!!!!!!!!!; ?$ d$$$$$$$$P" !;,."""""""
 !!!!!!!!!!!!!!!!; $$$$$$$$$P".r !!!!!!! !!!!!!;;,
 !!!!!!!!!!!'```, ,$$$$$$$$",c" ;,.
 !!!!!''`'  ;
`!!'   ;'!!!! <$$$L,$$'.!!!!!!!!!! :!!!!!!!!!!!!!!!!!!;,
 '   ;!!!!>'!!!',$$$$$$P';!!!!!!!!!!! ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;
 ,; ;!!!!!! ;!!',$$$$$P" !;  `! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!.
!!!!!!!!!!!!! !! d$$P" ;!!!!!!' !;   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!;
!!!!!!!!!!!! ;! ,$P".;;;,.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' !!!!! `!!!!!!
!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;!!!!'  
 __________________________________________________________________________
Moose
 __________________________________________________________________________

               ..,;;;;;;;;;;;;;,.
            ,;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>;,
          ,;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;,'`!!!>;
        ,;
       ,;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> `!!!!!;
      . !!!!!!
     '!!!!!
     `''```.,nnmnmMMbdMMMMMMMMMMMMM,._```''`!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
    nhnmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM_,u `'!!!>
 `444MMb;"?h;"4h;"Mb;"MMMP";xP",n";x" d"_,nP""_,MMMMn `!!!!!!!>'!!!!
   """?x.==."  "`.,.. " -=" .. = =""`,nMMMMMMMM . `!!!!!!> !!!!
      c,.z$$$$$$$$$$$$hccc$$$???$$hcc,._"""`;MMMM, `!!!!!> !!!!
     <$$??""""$$$$$$$$$$$$$$"    "$$$$$c 4MMMMMM, ``!!!> `!!!>
     ,$P"   $$$$$$$$$$$$$$     "$$$$$$c 4MMMMMM ;!!! `!!!!>
     $F   .,$$$$$$$$$$$$$$hcchc,  $$$$$$$$c`MMMMM> `!!, !!!!!>
     $"  ,=""""?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`MMMMnr`!!! `!!!!!,
    `$ccc"",cccc "$$$$$$$$$$$"".,. "$$$$$$$$$$$$ MMMMML.`!!> `!!!!!>
     $$$$ d$$$$$h ?$$$$$$$$$F d$$$$, `?$$$$$$$$$$ )MMMMM `!!>  `!!!!!
     $$$F,$$$$$$$> $$$$$$$$P d$$$$$$b $$$$$$$$$$ dMMMMMb !!!>  !!!!!
     <$$'d$$???$$ d$$$$$$$$>.$$???$$$c `$$$$$$$$$ 4MMMMMn !!!!  `!!!!
     `$$ $$P  `P $$$$$$$$$L`$  `$$$, $$$$$$$$$'4MM"""_.`` $$$$ 
    <$$$$$$$$$$$L,,..,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$C,z$$$$$ !!!!!>
    d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"?$$$$$$$$" !!!!!>
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c`?$$$$P" ;!!!!!!
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,dF"" ;!!!!!!!'
;;;;;`$$$$$$$$$$P""   "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$
!!!!!!!! ?$$$$$$$$$cc$$ccc,,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$ !;;,,,..
!!!!!!!!,`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F $$$$$$ ?$$$$$""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;! !!!!!!!!
!!!!!!!!!!!> "$$$$h."$$$$$$$$$$$$$$$$P"<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !! !!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!! `$$$$$c,.`""??????""_.,cc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'.!' !!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!.`?$$$$$$$$$hccccd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F !! ;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 __________________________________________________________________________
Reggie
 __________________________________________________________________________

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::'''''`````   ```````''::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::'``         .,,;;,   ```:::::::::::::::::::::::
::::::::::::::'`       .,;;!!''`'       ``'':::::::::::::::::
:::::::::::::'      ,;!!!!''    ,;!!!>      `'::::::::::::::
:::::::::::::     ..,;!!!'     ;!!!!''        `::::::::::::
::::::::::::'   ``!!!!!!'     ,;!!''           `':::::::::
:::::::::::' d$c  `            `::::::
:::::::::' d$??$$$$c  '   '                    `::::
::::::::',d"  $$$$$c     .,,,,,,,,,,.             `:::
:::::::',$"   ?$$$$$$ccc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hc,          `::
::::::: dC,z$r  "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??????$$$$$$$$$c,         ::
::::::: $$$$P'  ,$$$$$$$$"$$$$$$P""    "$$$$$$$$$$r  ;!!!;;;;;;;,  :
::::::: $$P",d   $$$$$$"z$""     zc  $$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!! `
::::::' $$ c$$cc. d$$$$$$.""   .,.."$$$.,$$$$$$$$$$$ `!' ````````' `
:::::: d$'c$$P""$.`?$$$$$$$$cr ,d$$$$$,<$$$$$$$$$$$$$$$  !
::::: z$F $$"  $'. $$$$$$$$$ d$$$$$$$>`$$$$$$$$$$$$$""
:::',d$$L`$$  ",d $$$$$$$$L $$$$P" ' ;$$$$$$$$$$P"           .
::: $$$$$c`?  c$$ $$$$$$$$$ $$$P   $$$$$$$$$$$            :
::',$$$$$$$c ,cc $F,$$$$$$$$$r`$$>  z$$$$$$$$$$F           .:
:: d$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$.'??- ,d$$$$$$$$$$$L           ::
:: $$$$$$$$$.`""?$$$$$$$$$$$$$$$ccd$$$$$$$$$$$$$$$c,          :::
:';$$$$$$$$$$L ,$$$$$$$$F`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>         ::::
: d$$$$$$$$$$$cc$$$$$$$$$$ ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"         .:::::
: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L`?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P'    .zc$$$hc :::::::
: $$$$$$$$F"$$$$$$$$$$$$P"". ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hc,  .z$$$$$$$$h :::::::
 .$$$$$$$$h.`"?????"".,ccd$$h."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hcc$$$P"","$$$ :::::::
 <$$$$$$$$$$$$cc -c$$$$$$$$$$$r`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P".zd$F $$P :::::::
 d$$$$$$$$$$$$$$h ?$$$$$$$$??" `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h ?$$$ d$P .:::::::
 $$$$$$$$$$$$$$$$h. `""""    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F $$$$$P :::::::::
,$$$$$$$$$$$$$$$$$$c       $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"?" z$$$$" .:::::::::
<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c     ,d$$$$$$$$$$$$$$$??$$$c,c$$$$$' :::::::::::
`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hc,,.,,,zd$$$$$$$$$$$$$$$$$F $$$$$$$$$F .::::::::::::
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$$$$$P"$$$$$$$$$$$$$$$$$> `????""" .::::::::::::::
.'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$cc;,"",;c$$$$$$$$$$$$$$$$P :::..:::::::::::::::::::
: `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" .::::::::::::::::::::::::
:: "?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"",= ::::::::::::::::::::::::::
:::. `"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"".zd" :::::::::::::::::::::::::::
::::::  `"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??"" ,cd$$' ::::::::::::::::::::::::::::
:::''     """?????????????"""  .zc$$$$' :::::::::::::::::::::::::::::
`.xnM c,             ,cd$$$$$$F ::::::::::::::::::::::::::::::
MMMMM $$$$$cc,.      .,,cd$$$$$$$$$$P ::::::::::::::::::::::::::::::
MMMMP,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??""  `'``.zc,`:::::::::::::::::::::
MMMM d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??""..r zd$$h. d$$$$$h `:::::::::::::::::::
MMMM $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P".,r-"""" d$$$$$$c`$$$$$$$c`::::::::::'''`````
MMMP $$$$$$$$$$$$$$$$$??".,ndP ,c$$$c ?$$$$$$$c`$$$$$$$.`::::::'`.zc$$$$$c
MMM z$$$$$$$$$$$$??"".nmMMMM",$$$$$$$h $$$$$$$$."$$$$$$$ `::' ,c$$$$$$$$$$
MM>,$$$$$$$$??"".xnMMM"".,..."$$$$$$$$.<$$$$$$$$ ?$$$$$$h `,c$$$$$$$$$$$F
MM d$$$$$P".,nMMMMMMMP d$$$$$ ?$$$$$$$h $$$$$$$$L $$$$$$$c`$$$$$$$$$$??".:
P z$$P"_.nMMMPMMMMMMM d$$$$$$L $$$$$$$$c ?$$$$$$$.?$$$$$$$c`$$$$$P""...:::
 -"".nMMMMMMM `MMMMMP $"?$$$$$."$$$$$$$$h $$$$$$$h ?$$$$$$$.`$P"" .:::::::
.ndMMMMMMMMMM' `MMMM`<$ "$$$$$h ?$$$$$$$$.`$$$$$$$c ?$$$$$$$." ,;,`:::::::
MMMMMMMMP"",;;<;`MMM,<$$ $$$$$$c $$$$$$$$$ "$$$$$$$hd$$$$$$$$c !!!> `:::::
MMMPP" ,; "Mmn ,$$$$$$$$c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"d$$$P'.!!!!!!!; ::
;!!!!!!!!!!!!!!!!!!;`T" d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F<$$$$F z$$P",;!!!!!!!!!> `
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; d$$$$$$$$$$$$P $$$$$$??",$$$$hc$P" ;!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! z$$$$$$$$$$CL.,c$$$$$$$c$$$$$$$$" ;!!!!!!!!!!!!!!!!>
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!`<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P" ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P" ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F  `::::::::::::::
     )MMMM ,d$Fr d$$???$$ ?$$$$ $$$$ $>  ?$$ .<-  ::::::::::::::
.     MMMM <$$  $$'  )F <$$$$ ?$$$ "h  =" .'    `::::::::::::
:     `MMM, ,$L` ?$,  ' z$$$$$h,$$$hcccccc$$$.    `:::::::::::
:      "MM> `$$hc,,,.,,,cc$$$$$$$$??$$$$$$$$$$$$     ``::::::::
:      "Mb  $$$$$$$$$$$$$$$$$??"  d$$$$$$$$$$$h  \   ``::::::
:.      `T  $$$$$$$$$$$$$$$$$h.,,cd$$$$$$$$$$$$$       ``::::
::         $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F"?$$$$$$        `::
:::        "$$$$$$$$$$$",$$$??"""""""""- `?$$$$   \     `'
:::         ?$$$$$$$$",;P"  .,,,cc- ,d$$$$$$    !
:::         `$$$$$$$"  .cc$$$$$$F  $$$$$$$F    `!;,  `
:::      '   "$$$$$$$$c `;,,,.,;;'' ,$$$$$$P     !!!!!! `!>
:::       !;   `?$$P'<$$c,`''  ` ,$$$$$$F      !!!!!!>'!!
:::       `!>   `" <$$$$$ccc;;cccd$$$$$$"      ;!!'!!! 
:::.      <..!!>;;,,,;' <$$$$$$$$$$$$$$$$$$F      ;!! ;`!' !'`!
:::      . !!!!!!!!!'  "?$$$$$$$$$$$$$$""   ..,;;
:::   !  !;!>'!!!!!!!   .hc,""??$$$$$P"",c       d
::::          .zd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"  4M  M  M
:::::       .,zc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P",d  4M  M  ,M
::::::...:  .,cd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"  )M> dM  M  dP
:::::'''  n `??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??"" nM dM> 4M  M  d'
::'  4M  M  .`"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??""" ;n  MM- 4M> 4M, M  d
' ;M 4M  M  M n.`"??????????????"""`..  MM `M  MM 4M> 4M> M  M
  M  M  M  M MM MM ;n nn  MM  4M' M  P
c "L M  M 4M MM MM 4M MM  MM 4MM  MM 4M  dM `MM 4M, 4
$  4 4. M MM MP MM 4M MM  ?M 4MM  MM 4M, MM> ".x 4M> '
$L `x L ;M MP M> M> MM 4M  MM `MM  MM 4M> `".ndMMM,`MM
$$c `r " ." M> M> M> MM 4M, MM> MMr P" .,nnmMMMMMMMMM 4M,   4
$$$c 4  MMbn.  P `4L MM dM  PP' ",,nnmMMMMMMMMMMM""MMMMb ML   $
$$$$. \ 4MMMMP4Mmnmnmn,,.xnmnnnmnmMMMMMMMMMMMMMP")MMP".nMMMP4Mx`M   ,$
$$$$$r  4MMMP uMMP uMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPMMMP".nMP xdMMMMP 4Mx`h  d$
$$$$$$c ,dMP",dP" ,dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP".nP" .nP".nMMMMMMMMr MM,'x  $$
$$$$$$F xP" .nP".nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP".uM" .nMMMndMMMMMMMMMMb <`MM," <$$
$$$$$",dM,nMC.nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM".uMMMLuMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn x`MMx $$$
$$P".nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,"."MMb `$$
P".nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM b."MMM,`$
.nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb`MnMMMM,`
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnMMMMMMMx
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML.""44MMP44MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM'
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn.`MMn.`4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP
"MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, `44MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .
.`4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn. "4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP";MMM' :
$c "4MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx  ""4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMP" ,MMM' ::
$$$c,"444MMMMMP MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn.  `""444MMMMMMMPP""  uMMM' :::
$$$$$$hc,.""MM dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbn.         .nMMMMP ::::
$$$$$$$$$$F M",MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbmnn,,,.,.,,,nmMMMMMMP .::::
$$$$$$$$$$F P dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .:::::
$$$$$$$$$$h uMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM' ::::::
$$$$$$$$$$P dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP :::::::
$$$$$$$$$F dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" ::::::::
 __________________________________________________________________________
Mr. Weatherbee
 __________________________________________________________________________

            .  . .     /  ,' ,
             `-. `. \   .' .-' .-'
              ' -.`-   '  ' ,-'
               .,ccc$$$$$$$$$hcc,
             .zc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c,
           .zd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hc
          .zc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c
        _,c$$$$$$$$$$$$$$??"""""$$$$$$$$$$$$$$$h.
       /   .,c$$$$$$P"".-=""""?$$$$$$$$$$$$$$$$$h
       _,===cc,d$$$$$$$h`",cd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
      .'   ?$$????"".zc$P""" ""?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     ;  .   ?$$cccd$$$""   .,. `$$$$$$$$$$$$$$$$$$h
      c$$h   "$?$$$P"   ,c$$$$h,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
     ,d$$$$hc,.,c$c`$F   ,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     d$$$"".,."$$$$.   .,c.`"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
     d$$P ,$$$$r`$$$$cc, ,$$$$$.`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L
    ,$$$',$$$$$$ $$$$$$>,$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    d$$F $$$$$$P $?$$$$ d$$$$$$$,<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    $$$'<$$$P"">,$ $$$$ $$$$???$>,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    $$$>'$$P  `<$ $$$$ $$$  ? d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P
  z$" $$$h ?$x  $$ $$$$ $$$  j $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P",cd$ccc
  <$",$$$$$$,,,,,c$$P $$$$.'""' `,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" d$$$????h
  dP $$$$$$$$$$$$$$$F-"""""?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F d$$$"  $.
  ' d$$$$P .,,. "$$F,cccc. "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"z$c, $h
  z$$$$$F<$$$$c,' `$$$$$h. ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F ??$$,$$
  $$$$$$L "?$??" ,c """$P" d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L,c ?$$$$
  <$$$$$$?? .zc$$$.zd$$ czc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L,$$$$F
  d??""_,cc$$$$$$$$$$$$$ "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"
  ",cd$$$$$$$$$$??"" ,$h.`""?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"?$$$$$$$P'
 dL $$$$$??""_,;ccd$$$$$$$$$hc,`""???$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c "?$$P""
 $$r`""".,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P ."?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$cccc
 $$$cd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P",d$h.`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"",c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$',dh
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??"".,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$',$$$L
 ?$$$$$$$$$$$$$$$P"""_.,cc$$$$$$$P"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P".zc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$???"".,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ccd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
  `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P'
   `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"
   ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P ;
    "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",' !!
    `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P'z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P",nP              4MMMMMMMMMM"    .ndMn,,.      dMMMMMMMMM ;!!!!!!!!!!' !!!!!!!!
!!!!!!!> "MMMMM>  ,dMMMMMMMMn.     MMMMMMMMP ;!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
!!!!!!!!! `MMMML .nMMMMMMMMMMMMMn.    ;MMMMMMP" 4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn.   MMMMMP",;!!!!!!!!!!' ;!!!!!!!!!!!
   _________________________________________________________________
  
       This page was updated on the 26th of June, 1997
            The Great Ascii Art Library 
                 Geocities 
   _________________________________________________________________
  
  [INLINE]

archie.ascii.uk
            888   d8b     
            888   Y8P     
            888         
 8888b. 888d888 .d8888b88888b. 888 .d88b. 
  "88b888P" d88P"  888 "88b888d8P Y8b 
.d888888888  888   888 88888888888888 
888 888888  Y88b.  888 888888Y8b.   
"Y888888888   "Y8888P888 888888 "Y8888 
                      
                      
                      
        _   _   
        | |  (_)   
 __ _ _ __ ___| |__ _ ___ 
 / _` | '__/ __| '_ \| |/ _ \
| (_| | | | (__| | | | | __/
 \__,_|_| \___|_| |_|_|\___|
               
               
                              
                 88     88       
                 88     ""       
                 88             
,adPPYYba, 8b,dPPYba, ,adPPYba, 88,dPPYba, 88 ,adPPYba, 
""   `Y8 88P'  "Y8 a8"   "" 88P'  "8a 88 a8P_____88 
,adPPPPP88 88     8b     88    88 88 8PP""""""" 
88,  ,88 88     "8a,  ,aa 88    88 88 "8b,  ,aa 
`"8bbdP"Y8 88     `"Ybbd8"' 88    88 88 `"Ybbd8"' 
                              
                              

		

ASCII Character Codes:

a = ASCII 97

r = ASCII 114

c = ASCII 99

h = ASCII 104

i = ASCII 105

e = ASCII 101

Capitalised:

A = ASCII 65

R = ASCII 82

C = ASCII 67

H = ASCII 72

I = ASCII 73

E = ASCII 69