Home > BEAUTYNB - ASCII ART

BEAUTYNB - ASCII ART


Don't forget to try our new Animated ASCII Art (beta)        ,,cccxu,.
       u="'   "?$c.
      d     .,/`$$c,,,,,,_
      `b.   ,cP" ,zd$E   `"\
       "==+xd$==~" .d$"     `
        ue$$=u, ,c$"              .ux
   ,x====x, d$$L,u$$$F             .cuuc$$,,,,:=
 ,r"    )$$P   ?$,   __   _ _      d$"```
 <"     z$$"%   `$b ,cP")$>,cP"?$P .$F ,$F .$P' d$ ,d>
 $    .d$P" '   :$$.d$h+="'dF ,$" z$" ,$" ,$" ,$F d$"
 9 ,,,,ucP""     d$F$$,__,c$F_,$$",d$".d$".d$'.d$" ,$F
 `% ````   ,,,,,,,,z$P """"" `"""`"""'`""'"""'"""'$$d$$"       ,'
  "c     `?$?$")$$?b           ,r=~"""")$P"=+u,,,_ _,,="
   "=u.    $ $dP")>`F ,,,,,,,,,,,  ,="a   ,$".,,. `"""""`
    `""~~~~"$ $ .,d,P  ""$"$""""b$  J' d"k  ,d6"$""""$b d???8?8????P
        $ $""??$hc.  $ $  `" F <'L`Lz$F E L  `P`"  $ $  "'
   AND    $ $  `b`$c $ $,,,,d> `b ,$,dP$F  "\`"=c,    $ $
        $ $   `b`$> $ $""""$>  "$"__b`b   ""=u"?c   $ $
   THE    $ $   `??""""$$$$ec."?$$$$' :'!>
          !'''$$%',ceccC; '''-=-z$$$$$$$bc $$$  `$$$$$$$$b dMMP'd$P, "
           `-'- ?"' -C"; J$$$$$$P",mMP,c$$"- !!!!!!!!!>
     ,--,,-,    ;^;"%"d$'';; $$$P"",mMP",d$$P,':!!!!!!!!!!!!>
 .. :;<( ,c,,,.`    `,";'.:-`.e4 $",nMMMP'z$$$$"-.!!!!!!!!!!!!!''!
!!`:!!;!f;F)?$$))     "bc;;$$eed$. MMMP'c$$$$"-,; -c$$$"'") .
  ;!;.`cC""==" :!!'/4 MMMM4Mh..MMM $$$P'':!!!!!!! '!!! $$$$   !!! F4."MMMr4MM)MMf,$$",'
 /:;!>;.'$$$$bc,,.'`4>%4$c."?C="? ?M $$F, !!!!!!!!!! ,;;;;;;!!!!!!!!!!!!!
' !!!!!>`$$$Fd$$$$$, J "?%4c,,-, ." ?$ !!!!!!!!! .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 <',c,`<>`?"$$$$$$$"\ J% `$F,MMhnnh`$4'!!!!!!!! :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
  $$$$c,`,z$$$$"??,zCC-" zc,cecc," ?''!!!!!!! :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
  Cc`",ccCCC>'cCCCCCC",== :: c$$$$$$"xdr'!!!!!h :`':`!!!!!!!!! !!
 cCccCC>''',cCC>CCCC"P'.4$C,c$$$$$$$$ 3P !'
    "$$P" .,,cedP".zd$e."".- ec '"";!!!!!!!!!!'%`?CCCCb."b `$b"c,``'!!!!!!!'^;!!!!!!!!!!!!!!! ;!
   ,cc`"",cc->?CC>.- "CCCCc^b"`$.?$$bc.`''!'.";!!!!!!!!!!!!!!' ',cCCC>cCCc',CCc "CCCc^r.$$.?$$$$L . .. ``''
CCC'.cCCCCC>'CCCCCCCc`CCCCb`c "F4 4$$$ 3$$$$b. `!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>
>'cCCCCCCC> CCCCCCCCC.?CCCCC.,,;,?);;;;;
CCCCCCCCC'CCCCCCCCCCCC ?CCCCCCc`C.`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' `\`!!!!>
CCCCCCCC'cCCCCCCCCCCC>' CCCCCCC>`Cc``\`!!!
CCCCCCC',CCCCCCCCCCCC'.:`?CCCCCC>`Cc ,CCCCCCCCCCCC'd 'Mx`?CCCCC>.`!!!!! !!!!!!!!!!!!!!'
CCCCCC CCCCCCCCCCC',M"4, 4Mn.`>.`Cc !> `!!! !!!!!!!!!!!!!! `!!!> !>`\<
CCCCC',dM".CC`c"MMMMMMMM .`% `!> `< !!!!!!!!!!!!!!..!!!' !!! `
CCCC'o.CCCCCC>'udMM"zCCC,: !!!!!!!!!!!!!>/'!!! '-4n,'',nmMMMMP.dCCCCC CCCcc,",cc ."". !!!! !!!!!!!!!!!!! '!!! :!!!!!!;
",n"a.4MMMMMMMM".cCCCCCCC.?CCC.`CCCCCCCCCC CCCc   '!!!!!!!!!!! F:!> !!!!!!!!!
.<'dCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc`CCCCCCCCCC CCCC   `!!!!!!!!!! F'!: `'''````
C'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCc`CCC>   `!!!!!!!!!,`c>`',F,$$bcec
>,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. CCCCCCCCCCC`CCC,    `'!!!!!!!!! d'd$$$$$$$
      `````   `$$$$$$"
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.           $$$$$"
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC> CCCCCCCCCCC.           .$$$$P
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCc`C           $$$$$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCC "           z$$$$$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.           ,$$$$$$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC> CCCCCCCCCC>       , zr ,, "?$$$$P
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCC>       J,dF $P e$$cJ$$'
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, CCCCCC'            "^""
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCC>'
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC>
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC>>'
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC>>>'''
  `'''''''''`
$ec,,.        ..
$$$$$C,cce$$$$$$$$$$$$$$$c,?b.
.""""????"""..,,,,,. "?$$$$$$,
$$$$$$bb$$$$$$$$$$$P"".,,. "?$$,.
$$$$$$$$$$$$$$$$P" ;. "$$,
P"""?$$$$$$$$$" . ?b
 "
 !!!!> .,.  `!!!!'.d$$$$" . `'!>;;
.`!!!!;`!!!!!;. ''.P"`,cecc,"?bc,,. ,;!;
b, `!!!;`'!!!!!! .c$$P??????c."$$$ `!!!>,
$$bc `''!; ``` cP"`,ce$$$$$ec"%4$F  ``'!>=-
$$$P".,cecd$$$$F c$$$$$$$$$$$$$b`$$$b
",ce$$$$$$$$$$"/???????$$$$$$$$$ $$ ,
$$$$$$$$$$$P",;;:`"$$$$$$F.$F;$
$$$$$P"".,;4$$$$$$$$$$$$$$$$c"$$$$$$,
$ !!!>'$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$
$ '`!!! $$$$$$$$$$$$$P"".$$$$$$$
$$e.`!! $$$$$$$$P?C$F'!!;?$$$$$"
$$$$e < " .,,,,ce$$$L `!;`?$"            .,> .,,,.
$$$$$L' >4$$$$"?$$$$$eb'!!>;>           ;!!'..
$$$$$$  h^$$$%: 3$$$$$$ <''`           /'`,,c,`'!;`!!!!>'
$$$$$".F'!h.  " ???$$$$P            .z???$$$b '!> `!!!,>
$$$$"z$F ~4!!!!!!!!;;,"?"'           z$F=cc,."$$ !! >!!!!! !!;,
$$$" $$"<:..  ````'!!;           ,dP"  ?$c`$ !!:> !!!!
$$$ $$L'!!!!~.d$$P% ``        ,,,,ze$$$  ,b d$$bF !!!>'!!! `!!!!
$$$F $$$beeee$$$$$           ?$$$$$$$$e.."" $$$$ ;!!!!'!!! .`h`h. "MMMMP    ,MMMM z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ee"  $$$$$$$$$P" ,-~~````''!!!!!!!!!!
"MMMMMMMMr`C>'' .::!!!!!!!!!: ?MMMMMMMMMh $$$$$$$F  .,ced$$bec, ``!!> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;`TMMMMMMMMMMMh $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`!!
!!!>'!!! `!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;."TMMMMMMMMMhnn. 3$$$$$$$$$$$$$$$$. !
!!!>'!!!> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; "TMMMMMMMMMP ,$$$$$$$$$$$$$$$$$.`
!!! 
!> !!!!!!>`b` `?.`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' .cCCCCCCCCCCCc."?$$$P",zd$$$$$$$$
 :!!!!!!!;'; ?b`.`?$e.`. ""?er cCCCCCc`?$$$$c `c,`CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc`"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' .,,'' cCCCCCCCCCCCCCCc ` ccCCCCCCCCCCCCCCCCCc.``''',CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc. `,F           ,F             ',$"              CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
!!!>'',c$"               
',,c$P""                `CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC>

                    .,;;.`,
               ,,. !!`!!!!!!'!!!!!!!!> `!!!!!!!!!>,
              ;!!!!>' `,cc, ``<`.
              !`.,,.'` 4$$$$$$bc`\`'!!!!;`> `!!!!!!> `!;.
             '>!!!!`,zed$$$$$$$$$c-\`.`''!!!> `!!!!!!: `<;.
             `!;!! ,$$$$$$$$$$".,,cc.\"%c,.``'!:(!!!.`';.
              `;!> `$$$$$?$$$$$$$C.`!:`!!!!;,'
              <'! : "$P"c$F?$$$$$`"".zd$$$$$c. `` !!!!!!!
               `>'!  ?Fcccz ?$$$$$$$$$$$$$$$c `<> !!!!!!!
                `!!>'! : "",d;$$$$$$$$$$$$$$$$ <; ,!!!!!!!
                `! !>>: $$$F$$$);$$$$$$$$$$" !! ;!!!!!!!!
                 ! :!>'!! "$$ecd$$"""""z$$$" ''' ``` .....
                 :!!> !!!: "???" -' -???" zr??$$$$$$$$$$
                 (:!! !!`  ,ze$Lezcececc,,. " "$$$$$$$$
     -:.           !!!!> ,z$$$$$PP"P$$P?$$$$$$$c. "$$$$$$
      `>     !:     '!!!`,$$$$$$",-'; .,cec,  "?$$$$c. ?$$$$
     ;! ;    '.,.    '!' c$$P"."z$$$$$$$$$$$$$$$C.=`?$$$c."$$$
     !! ;!!;. z$$$$$F    ',c$$".z$$$$$$PPP"CF?$$$$$$$$$bc."?$$.`$$
     `! , `"  !!' ! ?$ !!! 4bced$$$$$$$$$$$$$$e
  .4$$",zd$$PF dP".,,cec,`"^$$$$$$$$$$$';!! !`J$.` """""??$$$$$$$$$$$$
  4"'zd$P",z ,$F,$$$$$$$$P ??$$$$$$$$ ;!;;'.e$$$e `!!; `!!!;; ?$$$$$$$$$
  "z$$P".dF e$F.$$$$$$P" , $$$$ $ !!!!.`!!> $$$$$$$$$$F ,ndMMP.'!! 4$$$$$$$$$$$$P"
  `; "$$$,`$$$, ?$$$$c`4$$PPPPPPPP"",cd
  < !' "" ,; "$$c."?$$$e.` ""??$$$c,"?$$$c,`~:"??$$$$$b, .ced$$$$$$$$$$$$$$$$" `;
 J$e 4:'';,.  -:!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!;;;,,,,,,,,,,;;;;!!!!!!!!!!!;;, `', `' `.
       `''''!>;!!` /''``'''!!!!'''`(.: .d$$c. ' `!!!!;
      ,;<;;;;,` !! ) .ed$$$beeeeeed$b `! $$$$$$c "c,`'!!>
     ';,
    ;!!!'`(,; ,c$$$ !<$$$??""  "`4.`$$$F ?$$$$$$$, $$$.`!! !!!!;
   `!!!!>
   `'<>`!!!! !, ?P",J""?,. `$$$,Lc,",$$$c. ?$$$$$$$b,$$$bd !!!
     `<'!!!!!!>;  ,  `?$ -$$$$$F J$$$$$$c ?$$$$$$$$$$$$C `!!`!!!!!
       !!;`!!!;   `Ldc $$$$$ <$$$$$$$$,`$$$$$$$$$$$$$b `!!!!>
       '!!> !!!!;`$$$$$$L`?3$F `$$$$$$$$$ ?$$$$$$$$$$$$$, !! `'!
       '!! `!!!!> ?$$$$$,`"',cc $$$$$$$$ ."$$$$$$$$$$$$F ! ;!! '
       '!  ' !!!!! `?$$$$$$$P"? `$$$$$$$$d,$$$$$$$$$$$F% ;!!!>';,
        `  `>`!!!';>, ""?$$,``. $$$$$$$$$$$$$$$$$$' ==cnnc,;!!
          ! !! ;!!!!!;;, ""=c $"`$P""$$$$$$$$$$$$$% _,unnc` !!!
          <;' !!!!!!!!!!!!:. "d-`,F.`$$$$$$$$$$$c,,"',cnn$c` ?$$$$. !!!!!!!!!!!!!!!!!
           ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' d$$$$" `!!!!!!!!!!!!!!!!
           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'`` ,$$$$P !> ::."?$$b. cCF??$$$$C"  $$$$$$$$$$)  . " '!!!!!!!!>`!!!!!!;`!!> `'!!!!!!: `!!!!'`
cc$$$,`F !!'',c$$$$$$$" ,c$bcP" !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!>.` !'` ,;!
 __________________________________________________________________________
Belle
 __________________________________________________________________________

                   ,;;;;;,.
                 :'''!!
          .!!!!' !!!!!!` .e$$$$$$$$$. ` zcec `;!>
          !!!! >'`!!` .e$$$$$$$$$$$$$$c$$$$$L `!!
          ,!!! ,;!' ;< z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '
          !'`;'`,;
         \`!!!>;!!!;. 4$$$$$$$$$$$PP""""""?$$"
          `'!!!!!!!!!'4$$$$$$$$$$$b --- <$P"
            ``''!!!>4$$$$$$$$$$$$$c,,,,P"
              -!> $$$$$$C?$$$$$$$$P"
            ,; -\. $$$$$$$b. "????"
          ,- $$$$$$$$$b. ;,
         < '` ;!!! ." '$$$$$$$$$$$. M,
          ` M $$$$$$$$$$$$$" MMbMMb ;;,.
            ;',Mb M 3$$$$$$$$$$$P nMMMMM !!! uMbu,
          , ;! 4MMMMr'""?$$$$$$$F uMMMMM' !!! ;MMMMMMn.
          df !! `MMP  $$$$P" dMMMM" ,!!! MMMMMMMMMn
         ,MM> !!! P".:''`,,.`$P" uMMMM" .;!!!' dMMMMMMMMMMM.
        ,MMM> ` .::!!! 4$$$h ".nMMMM" x/ !!!! MMMMMMMMMMMMMn
        MP" .: $$$$, MMMP" xMM ,!!!! 4MMMMMMMMMMMMMMb
        ".:!!!!!!!!!!!!!>"$P?? T" .nMMMM !!!!! 4MMMMMMMMMMMMMMMM.
       .:!!!!!!!!!!!!!!!!! :!!!> nMMMMMM> !!!!! 4PMMMMMMMMMMMMMMMMn
     :!!!!!!!!!!!!!!'''`````'``'' "TTTT" ;!!!!! M."MMMMMMMMMMMMMMMMn
      !!!!!!''''`!!!.?????????$$ec,,"=.``''!!!!!> MMn`MMMMMMMMMMMMMMMM
     x !' ,e=P" -'`'`,,,,/==??bced$$$$$$$bee..`!! MMn TMMMMMMMMMMMMMM
    xMP ,e" _,/= ,=": ====?????$ec$$$$$$$$$$$$$$c`` 'MM- TTTTTMMMMMMMMM
   .dM'4$F zd'eeP", `!!!`''`CLcececd$$$$$$$$$$$$$$$ bmn.-nmnmnn,,.""""CC
   xMMM $$$F,eP"edP",!!!>,.   ..   """??????""?".MMMM>4MMMMMMMMMMbmn,
  ,dP""" $$e$P"z$"  !`((; !!!!!!!! "MMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMP M",4$$$$$ '''''' !!!!!!!!: TMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMM M $J$$$$$ . !!!!!!!!!!!!!!!!!!'`.ze$$- ;!!!!!!!!!  `TMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMn "x ??$PFF,M,`!!!!!!!!!!!!!'` ,c$$$P" , CcccCCCCCciCCC>%,Cc`I>CCCccc ` -=>>cc,>(Ccccccc=<>C>>+',;u`C>>>:. `CCc`Cc:CC
       C>>"CCCCCCCC'C xxJtccc8d3P:C`,n?%h,-`Cc.CCcC>
       CC>',ccCCCCCCCC"c>'X3bJJ$$$$$$ `c$$$$$$$ x`<(`CCC>
        ,cCCCCCCCCCC)C')d$$$d??$$$$$?bu,u$$$P"""'?o.`
       cCCCCCCCCC>'') J$$P"    `")d$$$i? .,,uu, C,, ccC>J$" ,zd$$$dHdHP3$$$$?$$H$3H?':CCi'c !% 
     `CCC <)CC !?h(<$$$$$$$$9$$$$$$$$$$$$$$h?$$$$$)`>cCC"/
     `CCC `cC
     .`'CCCCc `?`9$H55S55$?9J$$$U$sJJ6ucd$$$F:cC' cC`CCc
    c`(?<2$$$$ <>>cCCCC>`Ccc
   cCCCCCCCc`: CCCCC'C'CCC:
   :C>'''ccCCCC
   <`$89$9X:"?$$$$3$$$$hcd$$$$$P CCCCc 'cccCCCCCCC
  .C",ccccc.'"CCCCc`CCCc ?J$$$9X!x("?8$$$$$$$R$$RP:.<>",cCCCCCCCCCCC>
 'c''c';
 >C ,Uc nmnm, .`'\
 c,,<d$$$$$$$$$$$hh3J9X894$$$$>(>'J$$$$i"MMMb'MMMbnn
 CCCCC>>'JMMM:`<>CCCCCCCC>.$$$$$$$$$$$$$$$$3$Fz$$$$$f< $$$$$$$h`MMMM:?MMMM
 `'',nHM MXMMM.tu,`'''''ud$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.'$$$$$$$$h)MMMM:?MMM
xdMMMMMMXMMMMM>MM
MMMMMMMM MMMMMMMMMb`?$$$$$$$3$$$99I9$$$$$$$$$$$FCucJ$$$$$$$$$$$$,XMMMMMM'M
MMMMMMMMb`MMMMMMMMMMMn"?$$$$$8$$$$$$$8$h$C??3$\$CW$$$$$$$$$$$$$$'MMMMMMML"
MMMMMMMMMn?MMMMMMMMMMMMP\."?$$$$$$$$$$$$$$hoio$$$$$$$$$$$$$$$$$FXMMMMMMMM
MMMMMMMMMMn`MMMMMMMMMM.?44MMbn,??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F,HMM",n !x'>
X?MMMMMMMMMb`MMMMMMMM MMMMMnn(C"4Mn,`??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F,dM")xMMMXXMh
 __________________________________________________________________________
Belle bandages Beast
 __________________________________________________________________________

                    ,;;;<;>>;;;,,.
                  ,>',)!!!!!!!!!!!!!!>,
                ,;!!,;!''`.,;;,`'!!!!!!!>;,
               ,!!!!!',;.
             . `!!!!!!
            ;,;> .,``''`,c$$$$$$ec,`'!!!!!! !!!!`!
         ,dMMn. >!!. $$$$$$$$$$$$$$$$$$bc.`!!!!.'!!!!;`!
     $$c =MMMn"MM ! $$$$$$$$$$bc,,ccecJF?c` !!!!!!!!,
   z '!!!!!!!!>
  ,:$<$ c,. "?c, "TTMMMMM  `< -'`'.<$$$$$c,,cd$$$$$$c ;;;,'dM>4$$   "TM"   > 4c,c $$$$$$$$$$$$$$$$F:!!!!!!!!!!!!!!>,
F"  `.` MMh`$$    "     $$$ $$P??$$$$$$$$$$$b'!!!!!!!!!!!!!!!!!>
   M:nrMMM `$         `$$$ud$$$$$$$$$$$$P $ ,""??"".$$$$$$$$F,P: !!!!
  .MM4MMM,?MMM.$$$c          !!!! n $$$$$$$$" M'!!!!!!!!' '!!!
  4MMMMMMM`MMMM $$$b      ;!;;--''< dfzz$$$$$$$",P',dMMMMMMMM>
" uMM"uMMP ,dMMnn," F""??$$`rP",dd$$$$$$$$$$$$$$$$bc JM' r;!!!-MMMMMMMMMMM
uMP"uMMM"uMMMMMMMMMTTLnn=',cd$$$$$$$$$$$$P????$$$P",udM. ;!!!. )MMMMMMMMMP
M"uMMMP'uMMMMMMP"CxdMf ,c$$$$$$$$$$$$$$$$e."bnuunnMMMMM ;'.,cc `4MMMMMMMM'
 MMMM".MMMP "".MMMPP,$$$$P?????""3$$$$$$$$L`TTTMMMMMM"/ $$$$ "? MMMMMMM>
4MMMM MMMM>  \ MMf d$$$$$$$$$$$$ec "$$$$$$$$b `~~:::- r ".e  dMMMMMMM'
`MMM MMMMM> Fb.h, d$$$$$$$$$$$$$$$$c`?$$$$$$$$$$ecec,," ?$eer MMMMMMMf
 MMMM'"""M> F?$`$h ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$c`"$$$$$$"??"" cec . $$$"dMMMMMPP
L"MMM ."\`T "`?$`?$h,"??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P?????"" $$$$$ $$F4MMMMMMM
`M 4MM'b,`hc "h"$h.?$$$bc"$$$$$$$$$$$$$$P??? ze$$$. $$$P"z$F MMMMMMMf
  `T"   ""'`?`?$= """"" ."$$$$$$$$$$$d$Le$$$$$$$P $$"z$P"xdMMMMMMML
              `=,"?P$$$$$$$$$$$$$$$P",$",d" =MMMMMMMMMMM
                "?c,"??$$$$?$$$$P" ,,.-==MMn/MMMMMMMMM>
                 ?$$bececec,,,c$$$$$$$$."M>JMMMMMMMM>
                  `?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F)>MMMMMMMMP
                   `"?$$$$$$$$$$$$$$$P.d;MMMMMP"
                     "?$$$$$$$$$$P?-" ``""";<;
                    ;;;!!!!!!!!!;`;`!!!!!!>
                   ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;
               .;'4$$bccd??= ' 4)?J$$cecF >`!!!
              !!!!; `$bF?$$$$ ;' !!!
              `'!!!!;`?.-,$" ,; ;!!
       b.        ``'-<`??", ' ;'.,
  b.  ,,. "$,           ?d"",<'''';'
  ?$.-$$$$C `"         ; ` '`,;;!!;,
  `?$ `"??$$,`b        ;!!`  !!!!!!!!!;
 ,d>="  r `$","-      .'` ,c .`!!!!!!!!
 3$>^ >^""\-`,.$F`.     '` 4d$$$c.`` 4.?P" h eb,b_;     ,; :.""??"" : ,,```'
 4$> 'b`b, $.3$$b."     !! `!!!!!;
 4$b "$c,z$L`$$$$c`    !!!>` `>'!!!!!`.,,.`!!!
  $$ 3b. "?$$P ',cdc d" !!!!!'  <;`!!! ! !! -c`!!!!!!! > >
 ,\`$$ "?F,d?=u$$$c."db  ''! ! .,dc4 !!''``. =?ec,cdP"".,;;;;>'!!!! '
 $u$$$ ?$$$c` "$$$" _,, , '!  +=)"?";;!!!!!!!!! ` !
 $$$$$ <$$$$P' "'F",,-=='z.  .,;;;!!!!!!!!!!!!!; `!> !; !!!>,`?ec.
b$$$$$L`$$$$% 4b."".,ze $P  ,,``'!'!!!!!!!!!!!!!> `' !! '!!!!> $$$c
$F3$$$$ $$$$ 4$$$$$$$$ $F: ,``` : ``!!!!!!!!!!!!> ; `!> `!!!!; "$$b,.
3F4$$"'.`$$$ $$$$$$$$$ $ ,$cdbc.`<: `!!!!!!!!!!!! !>'!!> .`"$$$c
`F $$c.' ?$"'.$$$$$$$$$ ? $$$$$$$e `: ;`$$c
 ? ?$$$% " J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b '!!!!!!!`';!!!!!> `!!!!!!!!!!> $$b
  % ?$$ ` .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '!!!!!! ! `!!!!!!!!!> $$$
 -$%`$$  d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`!!!!!';> !!!!!!!!> `!!!!!!!! 4$$F
  "".'% z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F !!!!! ! :!!!!!!!!!!.` !!!!!!!!!!!;,`'''  4$'
  be$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r'!!!!!!!.:!!!!!!!!!!!!!;;; J,`$
  <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!',$F $
  d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ `!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .$$F
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ``!!!!!!!!!!!!!!!!!! z$$$%
  `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P)$$$$$$$$$$$$$$$$$$b >`! !;>,``!!!'' .d$$$$$$'
   `?$F"$$$$$$$$$$F $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b ;!;;.""?$$P".z;3$$$$$$$$$$$ :!!'`       ;;;,""??""""
   ;!!!!!!!!!;;." '$$$d$$$$$$$$$$$         ;!!!!!!;;;!!!!
   `',cC',cCCC ,C',C'
        cCCCCCCCCC>',ccCC'cCCCCC>c    ;;!!,;;;;,
        -CCCCCCC>',cCCCC> cCCCC' -C dPr   !!!!!!!!!!!;>
        > C d,,$$",,    ,$$$$$c'!!!!! !!!!;
      c  4$$$$$$,,   ,$c;"$$$F !!!> !!!!!!>
     ,c''ccC>CCC>.cC'c'-.4$$$$$$$$b  .z";?$c`$$"''cCCC cCC>',cC',d".c"4$$$$$$L^F=J$L;?$b;$b$$ !!!!>:!!!!!!!!
  cC',c CC cCCCCC>$$$$$$uud$$$$ !!!!>'!!!!!!!!
  C',CCc''''< `' `
 ,F,d",$$F `J. $$$$$$r`TTMMMM ?$$$$$$       CCC(zd$$$$F >,!!!!!!!
  P d'".d. MM.?$$$".d$$b."TMMn"$$$$P       4$$$$$$$$$$ `!!!'! .
 '.M, dM ;MMMM ?P d$$$$$$$c"TMn`?$"      ;; $$$$$$$$$$F !!!. $c"b.<
  dMMMM';MMMMMM."$$$$$$$$$$$c"Tb.%;;.    .;!'`.?$$P"";;;;. `'!<>`$$$P'
 ;MMMM';MMMMMMMM $$$$$$$$$$$$$c`T- ``''::-''  P" ,;!!!!!!!!!!!!>. %<$":!
 ;MMMMM'MMMMMMMMM.$$$$$$$$$$$$$$$$e.`<> .  -'''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>; `<
,MMMMM JMMMMMMMMMb`$$$$$$$$$$$$$$$$$b'!!> `!!!;;!>;;;,``'''''''''''!!!!!!!
JMMMMM MMMMMMMMMMMM.?$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!> '!!!!!!!!!!!!!, -:;;,,,,,.``''!
MMMMMP -!!!!!!!!!!!!
MMMMM>JMMMMMMMMMMMMMMMn."$$$$$$$$$$$$b !!!!! `!!!!!!!!!!!!!!( `!!!!!!!!!!!
MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMb,"?$$$$$$$$$$ !!!!!!>`!!!!!!!!!!!!!!! !!!!>;``''!> !!!!!!!!
MMMP.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM dMMMMM !!!!!>:!!!!!!!!.`!!!!!!!!!>:!> !!!!!!!
MMM'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>'?MMMMM:!!!!!> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!>`!!> '!!!!!( '!!!
MMfJMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MM MMM>!!!!!!! !!!>
MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMP,dMM ."M>!!!!!!!>'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> !!!>
MMn"MMMMMMMMMMMMMMMMP,nMMMM.Mbn.`'!!!!!>'!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!>
MMMn"TMMMMMMMMMMMMMnMMMMMMMJMMMMbn.`'!!!!!!!!!!!!!!;;;."??"?$.
!!!!!!!!!!!!!!!>"MM"T""MMMMM'Nr,, !!!!!!!>`!!!!!!!!!!!!!!!!!> `!!;
!!!!!!!!!!!!!!!!:.T . :`TMMM .,!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! `!!!>;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>"TM !!!!>`!!!!!!> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!> `!!!!;
 __________________________________________________________________________
Beast
 __________________________________________________________________________


       ,,,_             ;,,_,;!!!>   .,, !-cecc.
   zcecJP" ""              ``  ,!!;'  c$$$ !! `????=4
  c$$$F",d$$$$$$b.3=-             '`` zdu$$$$" `'!; ```- "%e
  4$$$",hc";$$$$$P"             ,d$$ $$$""""?dWXh: :!!:  $$
 ,dP",z$$$$$$P",,cd$$$c.gc=-        4$$$P',$$ J$$$,`"$$&!!!!!!!> $$
 $.d$$$$$$$F ,h;4$$$$$$%        .,$ z$" ,,d$$$ `?$$b.`$$&!!!!!' ,$$
 $$$$$$P".z$$$$$$$P"       .,c$$$F P",!!> $$" <> 3$$L $$bc..` ???$
 d$$$$$"z$$$$$$$$"          `"   <'`4 4$$ ;'!! $$F $$$F?$$$$ec.
 $$$$$$$$$$$$$$P'.,,ce$$$b ,.       ," j' 4$$ ; ; '$',$$$b ??$$$$$$
 $$$$$$$$$$$$$%,$$$$:;3$$$$ ""=     ,d%-=",ce`$ h,JF'.""$$$$$$e """"
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$""?"      ,ce"".ed$$$$" $ 4ed$4XWook:`"?c""""??$
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$P"        P"""=$$$$P"",cF$P4er=``"""$$ec :"+, =4
 $$$$$$$$$$$$$$$P""        $L'!!>;`"???"$$,$$cec$$$$$F $P"$c`!,`$$e
 $$$$$$$$$$$$$$LJ"         $$c.`!!!!>>;<>`$$$$$$$$$$$'$$F<$$$'!!,"$
 $$$$$$$$$$$$$$$F          $$ J,.`.,c,,z,?$$$$$$$$P c$$$ $$$ !!!.4
 $$$$$$$$$$$$$$F         ,J $$ ?$$$$$$$$$$.?$$$$$$$ J$$$P $$$'!!!:4
 $$$$$$$$$$$C          ?3$,?$ ?$$$$$$$$$$$ $$$$$$'d$$$F d$$';!!! J
 $$$$$$P??"          . <$$b 3$$$$',$$$$<$PP';!!! c$
 $$$$$$$$"       ,;;!!' <$$$$$ 3$F     ?b`$$$P<$$$'cF';;!!!' c$$
 $$$$$$$e-      ;!!!!!! i ?3$$$$$`$%     $ $$$ $$$'P":!!!'',cdP".
 $$$$$$$$     ;!!!!!!! uM, `?$P"",F  .....  $$'c$$$',!!!' ,d"",cd$
 $$$$$$$F    ;MMP"""z,?M" ``:::: e> :: ,$$ $$$'!' " $P"" $$$
 $$$$$$$F !!f ;!!!!!!!!!! " ;!;.`??P?$$$c,. ;!!!!!! r ; .`?$$$c.T':' $$" ,$c <$$$$ c$$$$F .
 $$$$$$$ `!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!','J'z$$ ,`"???==-c$$ d$$$ XCC?F $???P > z
 $$$$$$P r`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! f $$$$$ > c-.,$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$u$$$$'
 $$$$$' d$$' !!!!!!!!!!!!!!!''_` 4MML`_uP" ,;!!!!!!!!!(,;;;!!- `====" .``''';;;;;;!!> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
 __________________________________________________________________________
The Bimbettes
 __________________________________________________________________________

                              .,,,.
                           ,uc$$$$$$$$$hc,
   .,cc$$$i2?$hc,.       .,.  ,ccc,   ,$$$$$$$$$$$$$$$$$h,
  u$$$$$$$$$$ J????$$$$$$c.  ,c$$$$c;3$$$$h  u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h
 .c$$$$$$$$$$$Fc$$$$$r ?c$$$$h .d$$$$$$$$$F""?$$u $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 d$$$$$$$"$$$P.$$$$$$z$h $$$$P.$$$$$"ud$ccd$$b`?$iC?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
d$$$$$P"zd$$F,c$$$$$$F`"`.`$$>$$$$P'd$$$$$$$$"),"$$h $$$$$$$P"`,uccccc.`":
9$P",c$$$P"uF>== ?$$$h`",z$c,<$$$P'zzcc$$$$$$???-.$$$.("""c=`"?$$$$$P$?h J
'c$$$$$P' $L:ncc r?$$$c,$$$$ ?$P,$"ccc$$$$$$-?`",?$$$ $$hiC,,J$$$",,`); 3
c$$$P"z,`.`?$$hcd$$$$$$PF" $$ i"s$r cc "$$$$'Czcdc`?$ $$$$$$$$$$?cccJ;h"C
??$$$$$ `. \?$$$$$L("" ,;'J$.$$.?$$$ccccd$$P?P $$$$>c.3$$$??$$u$CJ$$$$$F $
$eeJ?$$L%/huhi"?$$$$$$u$$$$'$P'Jb`?$$$$P?$$$FFF"z$Px$"c"$$hc "???")P??"J$F
$$$$$`?7 "??$$$$c,`""??"',z$" $$$$h"?$$$$c,` --jP'cF'$$$c??$$uCz=?"cdPF""
$$$$$b<$$hcc,"?$$$$F<$h3$$$F$h`?$$$$c,???$$$$$P?zFld$$$$$$hcc",<$$$F'.
;;;"?$ $$$$$P,d$$$Fz$$$<$$$L?$$$c`?$$$$<$$bcu.<$$$ $$$$$$$$$$$$u3$$h`$
;;;;;. $$PF'd$$$$"J$$$$<$$$$.?$PF,$$$P,$$$$$$'J$$$L?$$$$$$$$$$$$<$$$h`;
;;;`;; /"c$$$$$$'d$$$$FJ$$$$$`?,$$$$Fc$$$$$$$ $$$$$`$$$$$$$$$$$$ $$$$h`
;;;;:',c$$$$$$F,$$$$$$ $$$$$$$`$$$$"d$$$$$$$>J$$$$$>?$$$$$$$$$$$ $$$$$h
`',c$$$$$$$$$",$P?$$$$.$$$$$$$h'$$'d$$$$$$$$ $$$$$$$.?$>?$$$$$$$ $$$$$$c.
$$$$$$$$$$$$'$$$$ $$$FJ$$$$$$$$i"'$$C'?$$$P" $$$$$$$$`$b`$P";;;;;$$$$$$$$,
$$$$$$$$$$P':"?$$ $$$>3$$$$$$$$$ ;;??h`$F;;; $$$$$$$$.;;.;;;;;'''`$$$$$$$F
$$$$$$$$$F;;;;;;`-".;; $$$$$$$$F:;;;;;;;;;;;.$$$$$$$$"`''`,ce$$== `$$$$$$F
$$$$$$$F';;;;;;;;:;;;;;`?$$$$$$";;;;;;;;;;;;; ?$$$$$'d$$$$$$$$P??=.-`?$$P
$$$$F'  `'''''' `'''''' `?$$$" `'''''  `''' `???'`""????"      `
""
 __________________________________________________________________________
Castle
 __________________________________________________________________________

                     ;
                     ;;;
                    :,,,;
                  r,r,r,r,4
                  ?b,c,c,$'
                  `L"""""J
                  b??$$P"
                  ?cd$$
                   $$P? ,
                   $$cJ ,;,
                   $$$$ ;;;
                ;;  $$$$;;;;;
                ;;  F"$$;;;;;,
                ;;;; $d$$d4P$"
               .;;;;. $$$$$4ed
               dP""$b $$$ $'"3 ,;,
               J$? =??-?$4=======;;;,
               "CCCCCCL$%J$zzzzz$\_/  ,
                $F $ %" $$%"?%%?$?  ;;;
               c$%r"r% J$%3_____$b ,;;;;;
           ;   `$b $ Fr<$L==========;$,$4rr
           ,;,   !> ! !-<$$"$$"$$$-3Fd"$F4L3>
           -=-   <%r\J.r<$$ $$u$$$ P"LCCLCCJC>
           !!!!!!!!!> ;`ccr<$$"$$$$$$"$ xxxxxxxxx>
           !!!!!!!!> ;;.?$L<$$=$$ $$$"$ ? ? ? ? ?>
           ;;;;,"============= !.!.!.! !>
          ;;``;;, eeeeeeeeeeeed4PC=c". !>
          !!!!!!' ,;;; ;;;. $ d%??$$F $Fd$$ J";.`>  ,
         
        ,zbc ,`?,4rd"?"?"?"?"?$$$',,,$3$cF4b $F;;;;;.
     d$$$$$$$$$$$bc $$$$F`$$$$$"$$$`"""""""""d$$F:;;;;;;;, !!!>
    cdccccccccccccc, 4$$$' ?$$$$"$$$,,,,$$$,,'4.$' =zzzzzz 
     `$"$"$"$"$"$"$'%$$$';; $$$$"$$$eeee$$$"$"4$';; $$$$$br
     $"$"$"$"$"$"$ %$P.'--'."$$$$$$$LJ$$,$ $e4.'--`."?3$"F-!!!!!!!,
    ,=$"$"$"$"$"$"$ %bc`CCCC'------------------`CCCC'd$$$ b =======
    F=$"$"$"$"$"$"$ % $ $""$ $$$$$$$????$$$$$$$ $""$ $"$"$$^F $$$-
    3"$"$"$"$"$"$"$ %4$ $ $ $$$$$":d==b:"$$$$$ $ $ $$$$$3 F $?$
    4 $%%%%%%%%%%%$ %?? $==$ ,,,,,":????:",,,,, $==$ duLuLu L ( )
  .. =-,,,,c-4c.  C.==C,`bd'd$$$$$$==)(==$$$$$$b`bd',P=;F?4.3P?$?F
 3b$d$$$$$$$$$ `-=,,zcdF5Cb $$ $$$$$F'd????b`?$$$$$ $$ d,"??Cl=JC?%eL
 3$$$$$$$$$$$$ zPP",cc$$$$$ $$ $$$$'d"d""""b"b`$$$$ $$ $$$$$c,"?=CP=.
 3PPFF"',zzc $ $$$$$$$$$$$$ $$ $$$L:d",d$$b,"b:J$$$ $$ $$$$$$$$$$c,"??C$c
,ccc$$$$$P",,d$ $$$$$$$$$$$$ $$ $$$$ c$P" "?$c $$$$ $$ $$$$$$$$$$$$$$$c,"
$$$$$$$"d$$$$$$ $$$$$PP""""" "" """" """  """ """" ?? ???$$$$$$$$$$$$$$$
$$PP"""""..............::::::::::::::::::::::::::::::::::...... .....``"""
...:::::::::::.`::::::::::::::::::...::::::::::..`:::::.::::'..:::::::::::
:::`:::...::'.:..`::::::::::::::::::::::::::::`.: ::::::'...::::::::::::::
 __________________________________________________________________________
Chip
 __________________________________________________________________________

            . .,,cc$$$$$$P" `=c,,.
         _,e$" .  .,,nmnr ... "??$$$c_
        cd$$P" nmMMnmMMMMMMbMM""?4h ?n. "?$
       $$P",nM' MM ,,, "?MMMMMM>'$$$c ?MMMM"
    .   4MMMM ;M $$$$$$b "MMMMb P""$$r"""
   .<4::   nMMMM,M -" "$$$$ )MMMM.  _,c$$$$$$c
  z$$$",n`:  'MMMMMMM   "$$F4MMMMM z$$$$P"``"$$$c
 ,$$" nMMMMn;. MMMMMMMb   $$ MMMMf z$$$" ,nM  $$$
,$" dMMMMMMMMMMnJMMMMMmnMMMMMMmn,MMM" $$$" ,dMMM  $$$
$F MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh ?$ dMMMMM> ,$$$'
`F,, `?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP MMMMMn,,MMMMM" ,$$$"
    MMMMMMMMMMMMMMMMP?"?" nMMMMMMMMMMM",z$$P"
     MMMMMMMMMMMMMMLMM>'! 'MMMMMMMMM" z$"' ,n
     )MMMMMMMMMMMMMMMMM !! "MMMMMMM - xM"uM
     MMMMMMMMMMMMMMMMM `'; TMMMMMMMMMP dM"
     "MMMMMMMMMMMMMMMM `! MMMMMMMM
      `MMMMMMMMMMMMMMMM.`'!! ! MMMMMM"
       ?MMMMMMMMMMMMMMMMMbmnMM",MM"
        `MMMMMMMMMMMMMMMMMMnmnMP
         4P"""""""TTTMMMMP"
          ??""""""??$$c,
          4$%$"d$ b,i,,
          $$u? $F $$ $ L
        .:! $$F; $ ! $$$ L
     """"""?h,_" `!!.:!! "$ !<:!`;c
      `'`,du,???$$$$$$$$b.
       ?$$$$b ==" $$$$$$c  ?',`?$$r'=,,"?$$$$$$c
        ,;;;;;; z$$$$$$$$$bccP?b .,dcccc,  "3$
       <$$$$$$$$$P", dP'd$$$$$$$$F d$$$$"       _,,cdb
       `!!!!!!>`$$$$$$$$$Ld$b,"?$$$$P" .,,$$$$$"      ,'.,,,`?
      .,,,,,,`` `"??$$$$$$$$" .  ->'$$$$$$P",$$$$c   d$ `::',J
      d$$$$$$"",cc$bc."?$$$$$ z$c.  . $$$P",.`$$$$$$c,  $$$cccdP"
     <$$$$$$'c$P"""?$$c "$$$$$$$$$c,""".d$P".d$b ?$$$$$$$$$c "$$$"
     `?$$$$C<$$ d$"c`$$b ""??$$$$$$$$P"". "??$$r $$$$$$$$$$$c`$$
      "??$$ ?$$c,,$F<$F.$$P%cr .,,,;;<'!!!,. ?$ `$$$$$$$$$$$b ?
    ,c$$$cc,`" "?$$$F $" dF  $'.$$$" ?b, 4$$$$$$$$$"       `$$$$
   `;.``'!!!!!!!.$$$$$c "?$$$$$$$$$"       ,cc$$$"
    `;;,,,;; "?$$$$L  `"""""'   .,,ccc$$$$$$$P"
     `'!!!!!!!!!!.`"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$PP"
      `'';;,""?$$$$$$P""" .,;;!!!''``.,
     ,;;!!!!!!!!! ;;;;;;;;,,,;;;;;;--'```.,;;;;'!!!!!!!'''```  ``'-,;;;!!!!! `!!!!!!!!!!>
  ,'!!!!!!!!!!,.
    ```'!!! !!!!!'''``
        ``
 __________________________________________________________________________
Monseieur D'Arque
 __________________________________________________________________________

                  ..,,,,,..
                ,c$$$$$$$$$$$$c.
               .c$$$$$$$$$$$$$$$$$$c,
              .d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c.
             d$$$$$$$$$$P???$$$$$$$$$$$L,,
          ,c$% d$$$$$$$$",zecc,.""?$$$$$$$$P""
         ,d$$$. $$$$$$$".db.-.""$$$$$$$$$$F c$c,
        ,$$$$$$$c `?$$$$$P".,cd$bc ?$$$$$$" """?$$,
        z$$$$$$$$$$b. ?$$$-,cr?????L." $$$$ ,dF=c."
       ,$$$$P" `"?$$$$ $% ^ .,cec .  $$$?P",c $%
       4$$$" $$$c. "$$$.`."z$$P",, 4$$P?$$ d$$L
       4$$$ 4$,.""c, ?$$ 4$$P",P??h $$F4$"-   "L
       4$$$ 3$$$bc "c $$ J$P , - . $$$$bd$ec "$%`c
       4$$$c ""??$",$  z$$Ld$$$P",d$$$$$$$$$b. c$$c
       d$$$$$bec - $F J$$$b.`".,d$$$$$$$$$$$$$ `$$$r
       ,$$$$$$$P" . 3$F $$$$$$$$$$$$% . ?$$ $$$$b 3$$F n,
      z$$$$$$$" uMM, $  ?$$$$$$$$$" d$$,$$.3$$$$.`$" .MMMn,
     ,d$$$$$$" .MMMMMn. $. $$$$$$P" .$$$$$$b $$$$F . .MMMMMMb,
     c$$$$$$$' uMMMMMMM $$.$$" .,,c$ 4$$$$$$$b$$$$$ .MMMMMMMPP=
    <$$$$$$$' uMMMMMMMM $$$$"z  "$$$c,  "?$$$$$$F MMMMP"
    J$$$$$$F nMMMMMMMMM. $$$$ $  `?$$$$$$b.`?$$$F dMP"
    ,$$$$$$$   ""TMMMMb "$$.$L  \ "$$$$$$$$,. .- M
    $$$$$$$$$$$$P" ;, `"Tn ?$$$. > "- ""????P??",$  ;
    $$$$$$$$$P"  ; "= `?$b `,; '>;;, ,, -,$$  !!!; <.
    $$$$$P"" ,;! !!!!!!!> .  ?$b `!!;, `'.  $$F b `!!!!. `!!;;;,,.
    `?"" ,;!!!!> ;!!!!!!!> Mb, 3$c `!!!!;''  ?$F  `'!!!; `!!!!!!!
    ,;    ?$b.`!' ,cd$$$$ec    `'!> `!!!!!!
 ,;;!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!'     \`?$ce$$$"".,,,$     )!; `!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!       $c,3$$$bc$$$$$$F     !!!; `!!!!
!!!.`'!!!!!!!!!!!!! !!!!       `$$$$$$$$$$$$$$$.    ;!!!! .` !!!!>      ,n,`?$$$$$$$$$$$$$"   ;!!!!!> `!!!
!!!!!!> `!!!!!!!!!> !!!!!;     nMMMn `?$$$$$$$$$" nb !!''`'''' !!!
!!!!!!!> '!!!!!!!!> !!!!!!!>;, ,; 4MMMMM  """"" .nMMP ;!> -:;;;,;!!!
!!!!!!!!> '!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!; TMMM'   b   MMM !!!!!. `'!!!!!!
!!!!!!!!!> `!!!!!!!   ,;;!!!!  "'   MM   P !!!!!!!> !!!!!!
!!!!!!!!!!! !!!!!!!: !!!!!!!
!!!!!!!!!!!> `!!!!!!!!!!!!!!  !!!!!!!
!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!' ,cce$$$PP" .,,,,,zec !!!!!!' ;!!!!!!!'
!!!!!!!!!!!!> '!!!!!!!!!!!> '' ,d$P"" ..ze$$$$$$PPP"" `!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!> !!!!!!!!!!!!> ,d$*" z$$$$PP""" .,,e$"  !!!' ;!!!!!!!!! $
!!!!!!!!!!!!!! >
        .d$$$$R??i2Ue$$$$R??%x"?,ced$$bec,'$$P".)!-
        d$?6bcFRc$$$$bcdF',ced$$$$$$$$$$$$$i hd$$$$o
        `)d$?lb$$$$$$"ucd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`bd$$$$$c
        d"u$$$$$$P"u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$X> $$$$$$$$$
        Jd$$$$$F,r,$$$$$$$$$$$$$$P5IC7PF"',,ud:?$$$$$$$$>
       . $$$$$F,d"x$$$$$$$$$$$?53bd$$R"ud$$$$$$$."t?T$$$$
      od$ $$$$"d$"d$$$$$$$$$$$$$$$$$$".d$$$$$$$$$$bc "72$F
     z$$$$b,3$'$$ d$$$$$$$$$?$CG$ecr n9$???$$$$$$???$ X$?F
    d$$$$$$$?$,$'J$$$$$$$+cQ??$??TP ",ub8??hJ$$$z$$$h;$VF
    ?$$$$$$$$'$$ $$$$$$?$$cIR$$zP":!t$"``"``$$$"`-`'`XF"
    `?$$$$$$$,$$h<$$$$$b.""??' )d$L9k !X$$$$$$$$$$$$$$$$$F       b,d
     $$$bhou d$.?$h"?$$$$$i`?$`?k'$$$$$$$$$$??XX$$$F      =mMMMP"
     $$$$$$$<$$$bu`??.??$L?? R ?.Xd$$$$$$$$$bu$$$$F:L      ,dMMMb,
     ?$$$$$h`$$$$$$?x?$$$$$?F xX$$X?$$$$$F"""""9$"d$F       4'"
     `?$$$$,?$$$$ d$$d36X(? dUJ$bu`?R$$$$$euud$'?$(       3
       `"""-"?$34$$$$$$$?n !.4$$$3kx`??$$$$$P  /       <'..
   .,cdd$bcec."?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P" d$$$$$>J'$$hu
  ,$$$$$$$$$$$$$b. u,?"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"..9$$$$$$ F<$$$$h
 d$$$$$$$$$$$$$$$$bu9$$$bc."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P",d$F3$$$$$F,'J$$$$$h
.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$i .,,`"??$$$$$$$$$$$$$",d$d?? 3$$$$$'f:$$$$$$'
d$$$$$F$$$$F$$$$$$$$$$$3$$3$$h'??XXX$ho;,`""???"uz3$$$V$$c`$?3$F< J$$53$F
$$FFJJJ?$R$hF$$$$3$$$$5FX7XXJ$h'$$VVh3X$$$R$$$$$$$$$6$$$$$h`?T? d ??XXT'
$$?XHt5X!!VXSTI35$$T5FFFX???!<>u$$$$$$$$cZ$$$$$$$3$FJ$$$$$$h`!>,F !!!!F
`$X?!!5!!!!!?FSX?JFXXJJ$!!X%!",$$$$$$$$$$$h2$S$$$FV$$$$$$$$$h` d U!<''
 ?VX!!?FTi!7?XJJ!?!!$hX!!"'',$$$$$$$$$$$$$$h$$$?6$$$$$$$$$$F F "
  `?hXXx`"%niC:!SlF?$H"" .<$$$$$$$$$$$$$$$FX?TX??$$$$$$$$F' ,>
    `'` .xceucececcr  `:??99$$$$$$$9XX!!!! !!X?X????",c$ <
     dXXX$$$$$$$$    :(((??????X(!X!dXXUVVV1)''.d$$$$ F
     $XXXX$$$$$$$    :!!!?7XX8$$$$$$"9$$$$3 :!!$$$$F,F
     CLuocececiJ>     :!!!7Xh$$$$$F,d,3$$$F-!!')Coe 3',
     'XdVVVV$$h$F     `!!d$$$$$$"cdR$9."$$> :d?TId? K';
     'H$$F")u+dX>      :!9$$FF,d$$ZIdId$n`  `$$h$F,>,$r
     `X$$LCC!=(:=',c,   .:..JxnR$$$$d$$$$%d85:  9???'4 d$$
     !X$$$$$$T(.d$$$$$$hou,``??3$$$3X$?????$$$dbx ,xdhe??-?$
     `!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$heoi;;;. !!: "',ce$$$$$$$P""'B>
     ???$$$$$$$$$$????XVd$$$$$$$$$$$F uTT! J$$$$$$$$$$$Uu `x`
   ..'"::.``'''''~ :!X8DX:.!??MUR!G?TTTDhXXXhx!!
$TX8$$$$$$D!!z$V$DHHXUB$$$$$$555$$$5X!!!!!!!!XXHHXX!XHX<`'??tRXXC?TT53DT$h
 __________________________________________________________________________
Enchanted Rose
 __________________________________________________________________________

                   .
                  d"""b
                  $,,,$
                 cF"```"?c
                 dF    3b
                 `$.   .$'
                 `CbecedC
                 <$,  ,$>
               ,u==$F""$""?$==u,
              .dF" c%"  $  "%c "?b.
             c"  J"   $   "o  "c
            ,u$c,. $   $   $ .,c$u.
           ,zF"' `""""===========""""' `"?c.
         .zP"                 "?o.
        ,d"                   `"b.
       ,d"     .,. ,.  .          `"c.
      .d"    ,d$$$$$$$$$$?? ?$$$P.c$$%       `?c
      d"    ?$$$$$$ cceced$F ?$$.$$$"<$"       ?b
     .d'     `,,c,,."$$$" `""""??$$$$$$$      $
   $           d"    ,$'     `"$$$$F      $
   $          d"     '        "       $
   $          z"                     $
   $         LP                     $
   $         b                      $
   $         4z     .,--==$               $
   $               $3,               $
   $               $;$               $
   $               $$$               $
   $               $$$               $
   ,F               $$$               $
   d'               ;C?F               $
  .P               `f$               $
  d'                ?;               ?,
  ,F                 "      .,,.       ;,`''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ;!!!!!!!!!!'```''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>; `!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!` CCCF '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;  !!!!!!!'`,-"; ,$$$$$$$$$$$.`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>`!!!'_,-"; `,=',;!!!!!!!'
    >>; 4$$$$$$$$ " `''`````'``.,,,,,,,===".,;;;;;,,.
             ,;!!>;;.
           .
       .;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ;
    
   :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!>
   !!!!!!!!!!!!!!')!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
   ,!!!!!!!!!!!!'''',zc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ccc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)d$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"d$$$$$$$$ $$$$
JCCCCC3P$$CCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?$$$$$$$$$F,$$$"J$$$$$.$$$$'.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P""d$$$$$$$$$$$$$$$P"zd$$$$$$$$"<$$$F $ $$$$>`$$$$$c.
"????$$$$$$????"",ze$$$$$$$$$$$$$$P",zd$$$$?$$$$",d$$$F ?F$$$$$.?$$$$$$c.
      c$$$$$$$$$$$$$$$$$PF.,c$$$$$$P,J$P",d$$$P"  %.?$$$b "?$$$$$
       `""""?????"".,,cc$$$$$$$P",cP",c$$$P"    " ?$$$L   """
              """""""" """  ""        `?$$L
                                 ""
 __________________________________________________________________________
Maurice, Belle's Father
 __________________________________________________________________________

         .  ..
         `?$$c,3bc              / .,=
     ,c$$$$$$c$$$$$$F .,,.          ,c,e$$$$$$$bec
    c$?$$$$$$$$$$$$F ,)!!!!! ,zcececec,. =cd$$$$$$$$$$$$$$$$h
   -" z$$$$$$$$$$$$P :."$><$$$$$$$$$$$P??c
    ,$" $$$$$?$$$$$$c 4$$P",cd$$$$$$$E/=.F%c, $'<$$$$$$$$$$$$b. "
    ' d$$$$$$%.`?"J$ J$P ,c,"?$$$$$",cecc`$$bd $$$$$$$$$$$$$$.
     $$$$$$$ b' ,$",$P,$P""b $$$$P $""?$,<$$$ $$$$P"-$$$???$$
     P" d"" " c$"z$$L`$h,,F )C$$b $,,dP.$$$$,`$.".?L`???c `
       "  ,d$F d$cecc,`"",$$$$$$b."',ccecd$$e."?c,"
       ,c$$$",$$$$$$$$$$ $$$$$$$$??$$$$$$$$$$$$c`?$b,
      z$$$$" z$$$$$$$$$$ bd$$$$$$u$P`??$$$$$$$$$$$c ?$$c
      4?$$' d$$$$$$P",zcecc,"???",cc$$bc."?$$$$$$$$b `$r
       ?% J$$$". c$$$$$$$$$$cc$$$$$$$$$c ""?$$$$$$L `P
        <$$$LdF J$$$$$$$$$FJ"$$$$$$$$$E"'<$c3$$$$$$.
        <$$$$$b `$$$$$$$$$ " ??$$$$$$$F $$$$$$$$$$F
         $$$$$$$ "$$?P""" =4$$$=-.."""$F<$$$$$$$$$$
     .,,;;;; `$$$$$$$c`.,cc, "$$$ed$$$$$b ,c$$$$$$$$$$' ;;,,.
   ;!!!!!!!!!!; `?$$$$$$b$$$$"d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P . `!!!!!!!;;,
.,, !!!!!!!!!!!!! ."$$$$$$$$$$."?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" z$c `!!!!!!!!!!>,
$$F $c.`?$$$$$$$$bc,."",c$$$$$$$$$$$$$F ,d$$$ !!!!!!!!!!!!
$$ !!!!!!!!!!!!! $$$b. "?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P" ,d$$$$$F !!!!!!!!!!!!
$$ !!' $$$$$$c. `"?$$$$$$$$$$$$$$$$P" .c$$$$$$$$F !!!!!!!!!!!!
$$ ` ;!!!!!!!!!!> ?$$$$$$$$$c,  ^""""""""" .,c$$$$$$$$$$$F !!!!!!!!!!!!
$$= ;!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$c,"%er=-,zd$$$$$$$$$$$$$$$$ :!!!!!!!!!!!'
P" 
 ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!; 3$$$$$$$$$$$ $$$";;;`$$$$$$$$$$$$$$$$F !!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' d$$$$$$$$$$$ $$$b`'`.$$$$$$$$$$$$$$$$ ;!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!' z$$$$$$$$$$$$$,?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F !!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!! d$$$$$$$$$$$$$$b.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .
`:::'J$$$$$$$" J$$'"        `!!.``''!''`  :> `'  !!!!!!!!!!!!!!;;.
 ::::::."",$",r $$$c`$$       `''`     !!!!!!!!!!!!!!!'''-
 :::::::`$$eee$$$$$$b,"F              !!!!!!!''`.,cce$$$,
  ` `- `:`?$$$$$P"J$ec $              !!!'`.cd$$$$$$$$$$$
 ::::' .zc.`$$$" ""., P%    .,,;;;;. ;!! ,cec !'.c$$$$$$$$$$$$$$$,
 :::: Jc,,`?$$$c$$$$$$F,d$r ; ;< z$$$$$$$$$$$$ z$$F'!> $$$$$$$$$$$$$$$ `$$$$$$$??$$$$";!!!!!! !!!!!!!!!!!! `$$$$$$$$$$$$$$$$P""
 , `!><$$bcecc$$$$";!''!!!! !!!!!!!!!!!!! ?$$$$$$$$PPF""
!!! !;`! `$$$$$$$$$",! ;; `'!>'!!!!!!'!!!!!!; -;;
 !!!! `$$$$$$$F,! !!!!>;  !!!! `$$$$$F;!;!!!!!!!!!!!!!!! ;!!''`

          ,u,  ,;!!!`,;;.
         ,$F` ;
         `$> ! !!! !!'MMMMMMMMMMMMMMbn,
               `-d$$$$;'""TTTMMMMMMMMMMMMMn,
                <$$F",;,.`""TTMMMMMn,
                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;    """"===.
                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>,
                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  .::::::::..   ....      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
 ::::::::::::::::::::::::::..:   `!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.:::::::::::::::::::::::::::::    `-c$$$c`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$ $':::: $$$$$$$$$$$$$$$$$$P :: 3$$$$$.?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$. $'::',c$$??$uc"?$$$$$$$$$ ::'c$$$$$$$bc.?$$$$$$$$$$$$$$"
3Ju? :,c$$""" `"?$c?$$$$$$$F.:,<$$$$$$$$$$$bu"??$$$$$$$$P'
`? dc $$$$$bc,. "$b?$,PCdP" !! $$$$$$$$$$$$$$$$cu$$$$$b$
$FL`$$$$$$$$$,%- `?",d"" ;!!!,?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
$:$K3$$$$$$$$$uccd$$$r  '!!!!!!> ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F,dP !!!!!!!!!.?$$$$$$$$$$$$$$$$$P'
<$$$$$$$$$P??z;c?$$F'","?$$$$$$$$$$$$$F
`$$$$$$F;=cuC?CC$,"?,!!!!!!!!!!!!!!!!>`?$$$$$$$$P"
,?$$$$$$?%c;;;(?(';!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.??$$PF_
$,?$$$$$$$$$ec`";!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>. -!>'
$$h`?$$$$$$$$$F!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;
$$$$ ?$$$$$$<$F:`'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''''
$?CUdh:.?"""`" !!;`.`!!!!!!!(;;/'`
$TCc$F:!!!'.:
F;!!!!!!!!!!!!
 __________________________________________________________________________
Le Fou
 __________________________________________________________________________

                  ..:::::::::..
                .::'''::::::::::::::
                 ..:::::::::::::::::.
                .::::::::::::::::::::::
               :::::::::::::::::::::::::.
              ::::::::::::::::::::::::::::
             ::::::::' zec,,.``:::::::::::
             .::::'' =$$$$$$$$bc.`:::::::'
             :''  .c ?$$$$$$$$$$c.`::::::::.
                z$$b 4$$$$$$$$$$$$$.`:::::::::.   .:::.
              ,z$P",, $$$$$$$$$$$$$$$.`:::::::::: .:::::::
        .,,zcec$be$$?",z$$$ "$$$$$P????$$$$$ :::::::::'` ::::::::
       zd$$$$$$F,zecc,. ?$F'. `" .,,.  $$$P ::::::::::.  `::::`
      .$$$$$$$P.d$$$$$$$b."cd$$'c$$b,<$$$c4$$$F :::::::::::   `::
      $$$$$$$$ $?$$$$$$$$$c"$$" $$$$><$$$$$$$P ::::::::::::   :'
  .nmMMM $$$$$$$$ $`$$$$$$$$$$r3\  ?$$ $$$$$$$$ ''``::::::::
 nMMMMMMM $$$$$$$Fd..?$$$P?$$$$P4`\,__",r$$$$$$$L.d$$$c.`:::::
  `"TMMM,$$$$$$$>$$$bc,``,,"??'$$c,`""'z$$$$$$$$$$$FF?$F:x`''
    "Tb`$$$$$$b`?$$$$$$$$$$$`$$$$$$$$$$$$$$$$$."$%$$F =MMb
      `$$$$$$ b,"???????$??-.`""??$$$P"""??$$.?$$ . ,
                        
   ,     n            .;!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
  '!!!!>,   ," ,P.-         !!!!!!!!!!!!!!( !!!!!!!!!!!!!!!!!
   . '`';;;;;;<; !!!!!!!!!!!!!!!!
 ;' `!!!!`,>  uP MM  .,umn' ;!!!!!!, !!!!!!!!!!!!!!!
;)! ; `!! ,MM,  M> !!!!!!!!!!!!!!
!> ;!> `! MMMMb,dP MMM  -MM !!!!!!!!!!!!'' ,   T' :!!!!!!!!''``, `!!!!!!!!!!!
 __________________________________________________________________________
Lumiere
 __________________________________________________________________________

                      ;"""\. 4e
                     ,cbc. -`P " .,,.
                   ,d$$$$$$c - ,rP"""3P
                  c$$$$$$$$$$cP" ,ze$$"
                 ,$$$$$$$$$P"" ,cP""
                 z$$$$$$$$" .d$P" udMMMn.
             .,cec $$$$$$P" .d$$$P" MMMMMMMP=-
            zd$$$$$$F `""zP" z$$$P"  MMMM" .d$$$ec,
          .c$$$$$$$$$$. P" =PPP"   4, ?P z$$$$$$$$$$c,
          ,$$$$$$$$$$$F .,cecc    `$bc,cd$$$$$$$$$$$$$$c,
          3$$$$$$$P",zeP"".,,.`"    $P""""??$$$$$$$$$$$$$$$
          `3$$$P",eP".ze$$$$$$c     ,c$$$$$c."?$$$$$$$$$$$$
          `""_eP".zd$$$$$$$$$F     ".,ccc,`"?ed$$$$$$$$$$F
           zP',d$$$$$$$$$$$$     c$$$$$$$bc."$$$$$$$$$$
           zF c$$$$$$$$$$$$$'      "$$$$P""?c,3$$$$$$$
           "% ?$$$$$$$$$$$$'      $$,$$E .,^ `?$$$$$$$F
             "?$$"`.,,,       P"" $$??$$c $$$$$$P
                ",c,        " $" .."?$.`$$$$$'
                ?P        .-   dr'$bz$$$$F
                )>       $$P r ee$$F $$$$$$P
                ,f        $$" F4$$$$>.$$$$$$'
                d'        " .$F $$$" d$$$$$F
               JF        ,c??? "..""3$$$$'
               $'     ececd$$e=% "?$$???$$$$F
               <$         .,c$$ec- z `$$$
               <$       4F ??????" ,P ".,z,.
               3$       d$ ,ccrPP" ,d?????$
               `$b      pP '  ., .pP",c$$P "
               ?$.     .d \ ```' ,pP",$$$$"
                "$,    `?bc,,,zpeP" c$$$$P"
                 "b.    `""""" ,c$$$$"
                  "? .. . %. =$$$$$P"
                   .="ze$$b."%er=
                   " d$$$$$$$=-
                   d$$$$$$".zd$$r
                   ??$$$$"z$ e."
                  ,c$ec ?$F $$ ?.
                 c$$$$$P" "    $
               .c$$$$$$"      `L
              .d$$$$$$$       $.
              J$$$$$$$F        `L
             .d$$$$$$$P         $
            ,$$$$$$$$$'         $,
            <$$$$$$$$$$         `$
            $$$$$$$$$$$          $
           <$$$$$$$$$$$,         $
           <$$$$$$$$$$$L         $.
           `$$$$$$$$$$$$         `?
            $$$$$$$$$$$$          ?
            `?$$$$$$$$$P        -c:<$:?
             `"?$$$PP"         `<$:d ,
             ?cecer          $ececd$F,c,
             ,c,,,.         dc,`""",zd$$$$.
 ze ==cececececc,,.  .$$$$$$.        c$$$$$$$$$$$$$$$
 4$r':;;,,."?"""?" `b."??$$$$b.        $$$$$$$$$$$$$$$$ ,r
  $$c !!!!!!!!! .c$$r "?bec,,,,ze$       "$$$$$$$$$$$$P".c$%
  `$$e `!!!!!'.c$$P".d$e. `""??""       ec.""?????"".,,d$P"
   ?$$c `!! .$$$L.$$$$P ; 4$$$ ?b."b     `?$$$$$$$$$$$P"" ,c,
   "$$$,.` $$$$$$$$P",!!. $$$F`$b ?b,     ,."""" .,,,,c$$$L
    "?$$c. "$PPP" ;!!!!! `$$$c$$$ >."$c    "$$$$$$$$$$$$$$P"
     `?$$$c. - `$$$$$$c <; "?b.   ?$$$$$$$$$P"
       "?$$$c. `'!!!!!!; `$$$$$$.`!!;, "?,   """""
        `"?$$$c. ``.
 /'(  )`,            
(`\ ``/' ))          ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!! `!;.
\` ` `./',)          ` ,c=,.'`!!!!!!!!!!!! !!!!;.
 `\,`' ,/'         ,;; d"=;="$e,`;.''!!!;,' ? ?);;?ee;;e !!!!!' <';!!!!!!!!!!!!!!;
 `"= ?'J$$$$$$ec.`.`!!!!; 4bc," "F;$P" !!!!!;!' !!!!!!!!!!!!!!!!!
  (   ""??$$b :.""",;' ,;!!!!!!!!!!!!!!!!!!>`!!!!!!!!!!
   \   !!!!!!! `!!! `!!!!!!!!!  /`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
   `   !!!!!!! :!!!! !!!!!!!!!: . `'
      '!!!!!!~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.`<;.`
      !!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! ``,=4;?;?c$b `!!!!!!!!!!!!>
      !!!!! '!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! dP",J"4??$$$r :.'!!!!!!!!!!!>
      !!!!! '!!!!!!!!!!!!!!! :!!!!!!! d d" ./" $" :
      !!!!!> !!!!!!!!!!!!!! : 
      !!!!!! 4!!!!!!!!!!!~ < !!!!!!!!!: % \`\`r  !!!!! `!!!!!!!!!!
      !!!!!! '!!!!!!!!!! .!! :!!!!!!!!!!!:. ./  ,; !!!!! `!!!!!!!!!!
      !!!!!!! '!!!!!!!` !!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!  !!!! \ 
      !!!!!!!!!!!''``   
      !!!'''``       $
 ;d `%.`\ "?$$$$$$$$$" ,,`=,, "??$$$$$" ,$$$L ?$ .        > $
 ;?$$,`c,"4, 4$$$$$$$$. 3$$c,`?cc,.`"?$ $$$$F 4$ "r       d ,$
 ``,,, `F d% 4$$" "$P"$ -. ?b.`$$$bcc, 3$$$% 4$ $r       F $P
  ;$$$b, `r 3$$   $$$c  `$$c "$$$PF" ,$$" $$% $$.      d z$
  :?$$P'; $ `P" d> 3$$$$$be `$",ccr= zd$P" z$$" $$b     d e$"
   :" 4$ `. ",MM> J$$$$$$$$c,,,,,,cc$$" ,c$$F ,c$P?$    ," z$"
   `f' $b ". """ """"??$$$$$$$$$$$$P ,dP?$" c$$$F "   ,='4$F
      $b `r `?$$$ccc,. `"?$$$$$$$ JP  $e$$$$$"   ,F ,dP"
      ?$. %, `?$PF""""?$b,. `"?$$P",p `""""""  .,r" z$""
       `$b. ?c. -?$$cc, "$$$c, ="" ,zcccccccPP"" PF"
        "$$c."?c. ""??% `????" .d$$$$PF"??$c. "=c.
         "?$bc.`"%=cc,,,,-====~"""$" 'b. =,,P c===
          "?$$$cc,,,,,,,..  "?$ d 4P" `$,4L
            """"???????"" zP"4. ? =-`.-`"  .,,.
                  "",c""cJ$$r" .cc$$$$$PF"
                   "  P"' .d$$$P""  ,zcc
                       .d$$$ .,cc$$$$$$"
                      .$$$$$$$$$$P""" .
                      .$$$$$$$$C,,,cc$$P
                     .$$$$$$$$$$$$$$P""
                     d$$$$$$$$$$$$" ,ccP
,,.._                  z$$$$$$$$$$$$$$$$$$F
PP"".,nmnmnmnmnmnmnmn,.        z$$$$$$$$$$$$$$$P"" ,/
ddMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPP      c$$$$$$$$$$$$$$P" ,cP" ,c
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP",unmMM"    c$$$$$$$$$$$$$"  "" ,c$$P"
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMP dMMMMMM ,$P" .c$$$$$$$$$$$$" ,ccd$$$P" .
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM dMMMMMMM " .,d$$$$$$$$$$$P"  """  .,c$$
"""".,,,,,,,."""""" MMMMMMP'.,c$$$$$$$$$$$$$F  z$. cd$$$$PF"
nMMMMMMMMMMMMMM6%= .,, ,c$$$$$$$$$$$$$P"" ,zd$$$$-   .,,,cP
MMMMMMMMMMMMMMP umdMMMM ?$$$$$$$$$$$$P"  ???$$$$$% PPPPPPP"
MMMMMMMMMMMMMM JMMMMMMMb ?$$$$$$$$""          .,,zcd
MMMMMMMMMMMMMP MMMMMMMMMb "?$$P""            "???? .
MMMMMMMMMMMMMb TMMMMMMMMMMb "               ,zcd>
MMMMMMMMMMMMMMb TMMMMMMMMMP"               `?P" '
MMMMMMMMMMMMMMMb `TMMMMMP'                 cdd,
MMMMMMMMMMMMMMMMMbn, """                  $$$P
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP                   ?P""
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"                     "?'
MMMMMMMMMMMMMMMMMM"
MMMMMMMMMMMMMMMP"
MMMMMMMMMMMMMP
MMMMMMMMMMP"
MMMMMMMP"
MMMP"
P"
 __________________________________________________________________________
Mrs. Potts
 __________________________________________________________________________

            ,;!!!-
            !!!'' z_?b
            `'_"b,`" .,;;;< Mb,
 ,$$$$$$$$$$$bc  ".uMMMMMMMMMMMMh   $$$ h,xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM> MMM,
,$$$"   `"?$$b. ,MMMMMMMMMMMMMMMP ..,,,,,CMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMM
$$$F     `?$" ,MMMMMMMMMMMMMMP'nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM' ,MMMM
$$$L      ,dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM'MMMMMMMMMMMMMMMMMM' MMMMM
`$$$      nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP MMMMMMMMMMMMMMMMP' ,dMMMMM
 `?$b.    uMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPP" `TMMMMMMMMMMMMP" ,dMMMMMM>
  "?$b,. ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP .nMMx  .""""""" . ;nMMMMMMMMP
   "?P ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbuMMMMMMx .`'<<;,`!' M(?MMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn."-  - ,dM MMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPP"" .x`MMP
    ,c TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 4"
    `?b MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP
      TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"?????""
       `TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmnmnmd
        "TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP"
          "TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP"
            ""TTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP"" ,/
               ."""""TTTTTTTTT"""".,,cdP"
               `"?????????????"""". c,?$;
               $? d"$$ $$$ ?L $% ?$L `?$$% !- zdr
            ",_`4h,,; ?P" $P":`$$P : " .
    ,+';)>;-);`!;),
   /';-;>-$bc'!''` J,
  d,!!.!!>""' .,z$$$F
  `'<''` .,cd$P"" .,c
    Lzd$P"" ,zd."$P"b
    `"" ,ze$$$$$ $$zF?r
    ,d$$$$$",," $$$C,cP"
    `$$$$$$ ,c$$$$$$$$P
     ?$$$$$$e ."$$$$$$$$
     $$$$$$$c`bc,"""""'
     `?$$$$$P",d$$             .,,,,,ueeu ,zcecece===-
      xnr.$$$$$F:Mbn.         ,nTTTTMMMTMMMMM,`"`??$c_
     .eMMM><$$$$$F,"Tn,4. <,,    .,,;;,`MM> MMMMM.    "
   x=P4MMMMb ??$$PF"z "MMMn !!!>;!!!!!!!!!!!!!!; MMnMMMMM>
   dMMnxMMf"Me `=dd$$$ b.TMMb'!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMMMP M>
   TTTTMMMM, Me "ec,"" ??."M"<`!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMTMMnnM\
   , "MMMMMMM."$$$ $c`c"nd. "MMMMTMe`$$$e$$$$ MM,`!> !' -'''''`,nMMMM",M"
     "TTTTTTTT"
 >`MMMMMM."$$$$$$$ MM.`>
 !!!!!!!!!!! `$$$$$$$ nM <
!!!!!!!' ,;;, `!! TbeMMb $$$$$$$ 4M>`>
!!!!!! !!!!!!!' ,u,.""TMr?$$$$$$L Mb !
`!!!!!!!!!!' ,dMMMMMMMn,.`?$$$$$$ M".`>
 
 `!!!!!! nMMMMndMMMMMMM.uMMP" $$F MM !
  `'
   ,`' MM MMMM,nMMMMMMP J$ ;;!! TML >
  ;!!; MbuMMMMMMMMMMMM" d$$,`'`.c MM <
  !!!!,`TMMMM?MMMMMMP -P""`"".d$$ >'>`>
  ,!!!!!! `TM dMMMMP xMM> $$$$$$$$.:,b !
  !!!!!!!!!;, `"",; 
  !!!!!!!!!!!!!!!!!> M>?M $$$$$$$$$ MMr'!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!! ML.M $$$$$$$P".'MM !
 `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM `??"".nnM> MM :>
 `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM 4MMMMMMMMM MTr`!
 `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM 4MMMMMPP" 4 4 MM `!>
 `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM> '$$$$$$F:> MML !!
 `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MM*M ' $$$$$$F'! MMM `!
 `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MM M ! 4$$$$$F'! 4M4 `!>
 `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM !>'$$$$$L !>4>'L !!
 `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM !>.$$$$$F !> MMM !!>
 `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM ! <$$$$" 
 `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMM> ! $$$$$$ !!! ?MMM !!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!>;M>4> ><$$$$$$ !!!L MMM \`!>
  !!!!!!!!!!!!!!!!!'JM J ,>`$$$$$$ !!!! MP4L `L
  !!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM !! $$$$$$ !!!! ?r M < `
  `!!!!!'!!!!!!!!!! MMM> !! `$$$$F !!!! `MMML !
  '!!'`, MMMM.
  ' , MP4P    $$$     4MP?MMMMMMMn
    $$$     4Mx.ML.xMM"
 !!!!!!!!!!!!!!!! ;MMnM>    $$P .-    "MMMMMMP
>"=" c""".c^=-"="<< :::::::',$F.`.`.`.`.`.
 .`.`.`.`.`.`.`.`.`.` J$F.:::: $$,^,LJ,3$$$$d$,,b$"::::::: ,$" .`.`.`.`.`.
`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.` $$ :::::: JF""""""""""""""?$ :::::: ,$'.`.`.`.`.`.`.
bc. `.`.`.`.`.`.`.`.` $P :::::',P $$$$??$$$$$$$$ F:::::: ,$' .`.`.`.`.`.`.
??$b,.`.`.`.`.`.`.`.`<$'::::'`J',J$$$".- "F'"- ?,b,`::: ,$'.`.`.`.`.`.`.`.
:.."?$$c`.`.`.`.`.`. $$ :::',d cP"?$$$bu$$L;,z$'Jb`?c, J$" .`.`.`.`.`.`.`.
::::..?$$ `.`.`.`.`. $$ ''' $'J$ ? $$$$$P??iJ$P,$$$b 3$$$,. ` `.`.`.`.`.`.
:::::: $$ `.`.`.`.` z$$ccd$$$L`$F'.?$$$$P",J$F,$PP",dP"""???$$$c. `.`.`.`.
:::::: $$ `.`.`.,c$$P"",,mn $$ccc$>4,"??$bed",PFd$$F,ndPTMbmn $$$$ec. `.`.
:::::: $$ `.`.`,$",nmMMMMMMb `"""$>4$$ccc,,cd$F4F'udMMM b MMM ?$$$$$$'`.`.
:::::: $$ `.`.`J$ MMMMMM"4MMMMP $$ ?$$$$$$$$$$F4F MMMMM`" MMM dP?$$P .`.`.
:::::: $$ `.`. $$ ?MM4M\J )MMM <$>...`"?$$PP",F4F MMMMMMMMMMM ?'<$$'`.`.`.
:::::: $$ `.`. $$,<$$$$ `.` z$
`':::: $$ ` J$".`$ MMMMMMMM")MM ?.<$$c`?$$$F,dM $h MMMMMMMMMM d$ 3$.` ,d$"
$bccccc$$ `J$" . $ 4MMMMMMfz 4M,`b`$$$b=,$",MMM $h MMMMMMMMMP $F $c,c$",;
,,,,`""$$L,P".`. ? 4MMMMMMh.ndM e$ $$P"zP r""?M $h MMMMMMMMM <$ . 4$$F,;;;
;;;;;; $$$F.`.`.`4 4MT4MMMMMMM" $F.$",P",Me, dM $h MMMMMMMMM $$ . 4$ ;;;;;
;;;;;; $$$ .` `.`4e "z,MMMM" ,eP".",z",dMMMMMM" $$ PTTMMMMMf.$$ . 4$ ;;;;;
;;;;;; $$L,d??%c ^$ n,,MP.,e$P",r"zF eMMMMMMP'z $$ F,,?MMMM><$ `. 4$ ;;;;;
;;;;;'zP `$,,,d$ $.`" z$$"3$F' c" dM"""?MMP'$F $$ b``dMMMM d$ `. 4$ ;;;;;
;;;;'c$ .``?",z,? $$cd$"":>4$$c""zMMb,",dMP'dF $$ MMMMMMM> $$ `. 4$ ;;;;;
;;;'<$F .`.`?==="F`?$F $$$c, JF ;;;;;
;;;'$$ `.` d$cccc$$b."F'MM 4$,.`.`.`.`.` $$$$"4F MMM $$ $$$$$cc,`"??$$PP" $$ MMM""4 $F ` J$""`. . .
 $$ .`.`.`.` ,d$$$$ $F MMM $$ $$$$$$$$$$$cczc$$ ?$ MMP4F $F ` $F .`.`.`.`
 $$ .`.`.` .z$$$$"" $ MMM $$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ ?$ MMb,,n $F ` $$ .`.`.`.`
 $$ .` ` ,c$P""",c$ $ :MM' $$ $$$$$$$??$$$$$$$$,`$ 4MP"MM $F ` $$ .`.`.`.`
 $$ . $$$$" .` ?$$ .$ $ 4M L`>.$F ` ?$ .`.`.`.`
 $$ . """ .`.`. "$ 4$ JMM 4$F $$$$$F $$$ $$$$$$F $ 4M,"x><$F ` <$ .`.`.`.`
 $$ .`.`.`.`.`.` ? $F MMM 4$F $$$$$' $$$ $$$$$$F $ MMMMM <$F ` <$bcccccccc
 $$ .`.`.`.`.`.`.` $ JMMM 4$' $$$$$ <$$$ ?$$$$$F $ MMMMM <$F `.`$????"""""
 $$ .`.`.`.`.`.`. 4$ MMMP 4$ $$$$$ <$$$.<$$$$$F $ MMMMM <$F `. $ ::::::::
 $$ .`.`.`.`.`.`. $$ MMM> $$ .$$$$$ <$$$><$$$$$F $.4MMMM <$F `. $ ::::::::
 $$ .`.`.`.`.`.`. $F .`> $$ <$$$$$ <$$$L $$$$$$ $L MMP",d$$ `. $ ::::::::
c$$ .`.`.`.`.`.`.4$F: = >4$$ <$$$$$ <$$$$ $$$$$$ <$ ",c$$$$$ `. $ ::::::::
"$$h `.`.`.`.`.` 4$F,MMM>4$F J$$$$$ $$$$$ $$$$$$ $$PP"', $$ `. $.`:::::::
 $$F `.`.`.`.`.` $$ JMMM 4$F J$$$$F $$$$$ ?$$$$$. $F JMMM $$ `. $h :::::::
 3$F `.`.`.`.`.` $$ MMMM 4$F.$$$$$F<$$$$$> $$$$$> $F MMMM $$ `. $F :::::::
 4$F `.`.`.`.`.` $$ MMMM 4$'`?$$$$'J$$$$$$ccccccr $b ?MMM $$b . ?F :::::::
 4$$ `.`.`.`.`.` $> MMMM $$ 4cccccc$$"""""??????" $$ MMMM $$ ,. `""""" !!!!! $ `$. $$ `MMM $$$> ` $ 4$$,`$$.`MM $$$$c` $ :::::::
:: $ `. $$ `.`.`<$ MMM'<$'<$$$ $$ !!!!!!! <$ $$$$ ?$L MM $$P?$c,$b`::::::
:: $ `. ?$,`.`.`<$ MMM <$ <$$$ $P !!!!!!! <$ $$$$$ ?$ `M $$F '$$$$,`::'''
:: ?L zP?$ .`.`<$ ;MMM $$ d$$F $' !!!!!!! <$ ?$$$$L "$ ? '$F'd ?$$$cccd$$
::: ?$P" `$b.`.`<$ JMMM $$ $$$ J$ $ `$$$$$ $c `.$F M> $$$PP"" .
::::::::: $$$..`<$ JMMP $' $$$ $F !!!!!!!!! $$ $$$$$ ,`$$$$P"JMM ?$$ .`.`.
::::::::: $$$b J$ MMM',$ <$$'`$,`$$$$ 4 ?$ `MMMMM ?$ `.`.
::::::::: ? : ?$$ JMMP $F d$ d" !!!!!!!!!!!!>`$ $$$$ 3 > $b `MMMM, $F `.`.
::::::::: '.:',$F,MMM' $F<$'



`$b 4MMMM ?$.`.`. :::::::::::: c$" MMMM ,$ JP F !!!!!!!!!!!!!!!.? ?$$F<';!! "$$ 4MMMb`$$e `. ::::::::::',d$ ,MMMMM dP $ J `$$F< !!!! ?$b `MMMb.?$c, ::::::::' c$F JMMMMMP $'4' F,!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 $$F<,`!!!!>`$$.`MMMMb,"?$ ::::::' cdF ;MMMMMMM'J$ $ 4 !!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 3"",',F ``'''''''''''''''' J 4b.' `''''' `?$. MMMMMMM ::',c$" ,dMMMMMMMM' d" 3.4 4$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ".d".3L $$$$$$$$."$b.`MMMMM ,cP"_,dMMMMMMMMMP',d'z$c dL "`.............`"" d",d$,"b,`""""""".`?$c `MMM ,,. /'( )`, (`\ ``/' )) ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!! `!;. \` ` `./',) ` ,c=,.'`!!!!!!!!!!!! !!!!;. `\,`' ,/' ,;; d"=;="$e,`;.''!!!;,' ? ?);;?ee;;e !!!!!' <';!!!!!!!!!!!!!!; `"= ?'J$$$$$$ec.`.`!!!!; 4bc," "F;$P" !!!!!;!' !!!!!!!!!!!!!!!!! ( ""??$$b :.""",;' ,;!!!!!!!!!!!!!!!!!!>`!!!!!!!!!! \ !!!!!!! `!!! `!!!!!!!!! /`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ` !!!!!!! :!!!! !!!!!!!!!: . `' '!!!!!!~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.`<;.` !!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! ``,=4;?;?c$b `!!!!!!!!!!!!> !!!!! '!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! dP",J"4??$$$r :.'!!!!!!!!!!!> !!!!! '!!!!!!!!!!!!!!! :!!!!!!! d d" ./" $" : !!!!!> !!!!!!!!!!!!!! : !!!!!! 4!!!!!!!!!!!~ < !!!!!!!!!: % \`\`r !!!!! `!!!!!!!!!! !!!!!! '!!!!!!!!!! .!! :!!!!!!!!!!!:. ./ ,; !!!!! `!!!!!!!!!! !!!!!!! '!!!!!!!` !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!! \ !!!!!!!!!!!''`` !!!'''`` . ,+';)>;-);`!;), /';-;>-$bc'!''` J, d,!!.!!>""' .,z$$$F `'<''` .,cd$P"" .,c Lzd$P"" ,zd."$P"b `"" ,ze$$$$$ $$zF?r ,d$$$$$",," $$$C,cP" `$$$$$$ ,c$$$$$$$$P ?$$$$$$e ."$$$$$$$$ $$$$$$$c`bc,"""""' `?$$$$$P",d$$ .,,,,,ueeu ,zcecece===- xnr.$$$$$F:Mbn. ,nTTTTMMMTMMMMM,`"`??$c_ .eMMM><$$$$$F,"Tn,4. <,, .,,;;,`MM> MMMMM. " x=P4MMMMb ??$$PF"z "MMMn !!!>;!!!!!!!!!!!!!!; MMnMMMMM> dMMnxMMf"Me `=dd$$$ b.TMMb'!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMMMP M> TTTTMMMM, Me "ec,"" ??."M"<`!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMTMMnnM\ , "MMMMMMM."$$$ $c`c"nd. "MMMMTMe`$$$e$$$$ MM,`!> !' -'''''`,nMMMM",M" "TTTTTTTT" >`MMMMMM."$$$$$$$ MM.`> !!!!!!!!!!! `$$$$$$$ nM < !!!!!!!' ,;;, `!! TbeMMb $$$$$$$ 4M>`> !!!!!! !!!!!!!' ,u,.""TMr?$$$$$$L Mb ! `!!!!!!!!!!' ,dMMMMMMMn,.`?$$$$$$ M".`> `!!!!!! nMMMMndMMMMMMM.uMMP" $$F MM ! `' ,`' MM MMMM,nMMMMMMP J$ ;;!! TML > ;!!; MbuMMMMMMMMMMMM" d$$,`'`.c MM < !!!!,`TMMMM?MMMMMMP -P""`"".d$$ >'>`> ,!!!!!! `TM dMMMMP xMM> $$$$$$$$.:,b ! !!!!!!!!!;, `"",; !!!!!!!!!!!!!!!!!> M>?M $$$$$$$$$ MMr'! !!!!!!!!!!!!!!!!!! ML.M $$$$$$$P".'MM ! `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM `??"".nnM> MM :> `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM 4MMMMMMMMM MTr`! `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM 4MMMMMPP" 4 4 MM `!> `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM> '$$$$$$F:> MML !! `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MM*M ' $$$$$$F'! MMM `! `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MM M ! 4$$$$$F'! 4M4 `!> `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM !>'$$$$$L !>4>'L !! `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM !>.$$$$$F !> MMM !!> `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM ! <$$$$" `!!!!!!!!!!!!!!!!!! MMM> ! $$$$$$ !!! ?MMM !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!>;M>4> ><$$$$$$ !!!L MMM \`!> !!!!!!!!!!!!!!!!!'JM J ,>`$$$$$$ !!!! MP4L `L !!!!!!!!!!!!!!!!! MMMM !! $$$$$$ !!!! ?r M < ` `!!!!!'!!!!!!!!!! MMM> !! `$$$$F !!!! `MMML ! '!!'`, MMMM. ' , MP4P $$$ 4MP?MMMMMMMn $$$ 4Mx.ML.xMM" !!!!!!!!!!!!!!!! ;MMnM> $$P .- "MMMMMMP > .d$$$$R??i2Ue$$$$R??%x"?,ced$$bec,'$$P".)!- d$?6bcFRc$$$$bcdF',ced$$$$$$$$$$$$$i hd$$$$o `)d$?lb$$$$$$"ucd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`bd$$$$$c d"u$$$$$$P"u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$X> $$$$$$$$$ Jd$$$$$F,r,$$$$$$$$$$$$$$P5IC7PF"',,ud:?$$$$$$$$> . $$$$$F,d"x$$$$$$$$$$$?53bd$$R"ud$$$$$$$."t?T$$$$ od$ $$$$"d$"d$$$$$$$$$$$$$$$$$$".d$$$$$$$$$$bc "72$F z$$$$b,3$'$$ d$$$$$$$$$?$CG$ecr n9$???$$$$$$???$ X$?F d$$$$$$$?$,$'J$$$$$$$+cQ??$??TP ",ub8??hJ$$$z$$$h;$VF ?$$$$$$$$'$$ $$$$$$?$$cIR$$zP":!t$"``"``$$$"`-`'`XF" `?$$$$$$$,$$h<$$$$$b.""??' )d$L9k !X$$$$$$$$$$$$$$$$$F b,d $$$bhou d$.?$h"?$$$$$i`?$`?k'$$$$$$$$$$??XX$$$F =mMMMP" $$$$$$$<$$$bu`??.??$L?? R ?.Xd$$$$$$$$$bu$$$$F:L ,dMMMb, ?$$$$$h`$$$$$$?x?$$$$$?F xX$$X?$$$$$F"""""9$"d$F 4'" `?$$$$,?$$$$ d$$d36X(? dUJ$bu`?R$$$$$euud$'?$( 3 `"""-"?$34$$$$$$$?n !.4$$$3kx`??$$$$$P / <'.. .,cdd$bcec."?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P" d$$$$$>J'$$hu ,$$$$$$$$$$$$$b. u,?"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"..9$$$$$$ F<$$$$h d$$$$$$$$$$$$$$$$bu9$$$bc."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P",d$F3$$$$$F,'J$$$$$h .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$i .,,`"??$$$$$$$$$$$$$",d$d?? 3$$$$$'f:$$$$$$' d$$$$$F$$$$F$$$$$$$$$$$3$$3$$h'??XXX$ho;,`""???"uz3$$$V$$c`$?3$F< J$$53$F $$FFJJJ?$R$hF$$$$3$$$$5FX7XXJ$h'$$VVh3X$$$R$$$$$$$$$6$$$$$h`?T? d ??XXT' $$?XHt5X!!VXSTI35$$T5FFFX???!<>u$$$$$$$$cZ$$$$$$$3$FJ$$$$$$h`!>,F !!!!F `$X?!!5!!!!!?FSX?JFXXJJ$!!X%!",$$$$$$$$$$$h2$S$$$FV$$$$$$$$$h` d U!<'' ?VX!!?FTi!7?XJJ!?!!$hX!!"'',$$$$$$$$$$$$$$h$$$?6$$$$$$$$$$F F " `?hXXx`"%niC:!SlF?$H"" .<$$$$$$$$$$$$$$$FX?TX??$$$$$$$$F' ,> `'` .xceucececcr `:??99$$$$$$$9XX!!!! !!X?X????",c$ < dXXX$$$$$$$$ :(((??????X(!X!dXXUVVV1)''.d$$$$ F $XXXX$$$$$$$ :!!!?7XX8$$$$$$"9$$$$3 :!!$$$$F,F CLuocececiJ> :!!!7Xh$$$$$F,d,3$$$F-!!')Coe 3', 'XdVVVV$$h$F `!!d$$$$$$"cdR$9."$$> :d?TId? K'; 'H$$F")u+dX> :!9$$FF,d$$ZIdId$n` `$$h$F,>,$r `X$$LCC!=(:=',c, .:..JxnR$$$$d$$$$%d85: 9???'4 d$$ !X$$$$$$T(.d$$$$$$hou,``??3$$$3X$?????$$$dbx ,xdhe??-?$ `!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$heoi;;;. !!: "',ce$$$$$$$P""'B> ???$$$$$$$$$$????XVd$$$$$$$$$$$F uTT! J$$$$$$$$$$$Uu `x` ..'"::.``'''''~ :!X8DX:.!??MUR!G?TTTDhXXXhx!! $TX8$$$$$$D!!z$V$DHHXUB$$$$$$555$$$5X!!!!!!!!XXHHXX!XHX<`'??tRXXC?TT53DT$h The prince tried to apologize - but it was too late, for she had seen that there was no love in his heart, and as punishment she transformed him into a hideous beast, and placed a powerful spell on the castle and all who lived there. ,,,_ ;,,_,;!!!> .,, !-cecc. zcecJP" "" `` ,!!;' c$$$ !! `????=4 c$$$F",d$$$$$$b.3=- '`` zdu$$$$" `'!; ```- "%e 4$$$",hc";$$$$$P" ,d$$ $$$""""?dWXh: :!!: $$ ,dP",z$$$$$$P",,cd$$$c.gc=- 4$$$P',$$ J$$$,`"$$&!!!!!!!> $$ $.d$$$$$$$F ,h;4$$$$$$% .,$ z$" ,,d$$$ `?$$b.`$$&!!!!!' ,$$ $$$$$$P".z$$$$$$$P" .,c$$$F P",!!> $$" <> 3$$L $$bc..` ???$ d$$$$$"z$$$$$$$$" `" <'`4 4$$ ;'!! $$F $$$F?$$$$ec. $$$$$$$$$$$$$$P'.,,ce$$$b ,. ," j' 4$$ ; ; '$',$$$b ??$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$%,$$$$:;3$$$$ ""= ,d%-=",ce`$ h,JF'.""$$$$$$e """" $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$""?" ,ce"".ed$$$$" $ 4ed$4XWook:`"?c""""??$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$P" P"""=$$$$P"",cF$P4er=``"""$$ec :"+, =4 $$$$$$$$$$$$$$$P"" $L'!!>;`"???"$$,$$cec$$$$$F $P"$c`!,`$$e $$$$$$$$$$$$$$LJ" $$c.`!!!!>>;<>`$$$$$$$$$$$'$$F<$$$'!!,"$ $$$$$$$$$$$$$$$F $$ J,.`.,c,,z,?$$$$$$$$P c$$$ $$$ !!!.4 $$$$$$$$$$$$$$F ,J $$ ?$$$$$$$$$$.?$$$$$$$ J$$$P $$$'!!!:4 $$$$$$$$$$$C ?3$,?$ ?$$$$$$$$$$$ $$$$$$'d$$$F d$$';!!! J $$$$$$P??" . <$$b 3$$$$',$$$$<$PP';!!! c$ $$$$$$$$" ,;;!!' <$$$$$ 3$F ?b`$$$P<$$$'cF';;!!!' c$$ $$$$$$$e- ;!!!!!! i ?3$$$$$`$% $ $$$ $$$'P":!!!'',cdP". $$$$$$$$ ;!!!!!!! uM, `?$P"",F ..... $$'c$$$',!!!' ,d"",cd$ $$$$$$$F ;MMP"""z,?M" ``:::: e> :: ,$$ $$$'!' " $P"" $$$ $$$$$$$F !!f ;!!!!!!!!!! " ;!;.`??P?$$$c,. ;!!!!!! r ; .`?$$$c.T':' $$" ,$c <$$$$ c$$$$F . $$$$$$$ `!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!','J'z$$ ,`"???==-c$$ d$$$ XCC?F $???P > z $$$$$$P r`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! f $$$$$ > c-.,$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$u$$$$' $$$$$' d$$' !!!!!!!!!!!!!!!''_` 4MML`_uP" ,;!!!!!!!!!(,;;;!!- `====" .``''';;;;;;!!> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' Ashamed of his monstrous form, the Beast concealed himself inside his castle, with a magic mirror as his only window to the outside world. The rose she had offered was truly an enchanted rose, which would bloom until his twenty-first year. If he could learn to love another, and earn her love in return by the time the last petal fell, then the spell would be broken. If not he would be doomed to remain a beast for all time. As the years passed he fell into despair and lost all hope. For who could ever learn to love a beast? _________________________________________________________________ This page was updated on the 26th of June, 1997 The Great Ascii Art Library Geocities _________________________________________________________________ [INLINE]


beautynb.ascii.uk
888               888          888   
888               888          888   
888               888          888   
88888b. .d88b. 8888b. 888 888888888888 88888888b. 88888b. 
888 "88bd8P Y8b  "88b888 888888  888 888888 "88b888 "88b 
888 88888888888.d888888888 888888  888 888888 888888 888 
888 d88PY8b.  888 888Y88b 888Y88b. Y88b 888888 888888 d88P 
88888P" "Y8888 "Y888888 "Y88888 "Y888 "Y88888888 88888888P" 
                      888         
                   Y8b d88P         
                    "Y88P"         
 _           _        _   
| |          | |       | |  
| |__  ___ __ _ _  _| |_ _  _ _ __ | |__ 
| '_ \ / _ \/ _` | | | | __| | | | '_ \| '_ \ 
| |_) | __/ (_| | |_| | |_| |_| | | | | |_) |
|_.__/ \___|\__,_|\__,_|\__|\__, |_| |_|_.__/ 
               __/ |      
              |___/       
                                        
88                                       
88                       ,d               
88                       88               
88,dPPYba,  ,adPPYba, ,adPPYYba, 88    88 MM88MMM 8b    d8 8b,dPPYba,  
88P'  "8a a8P_____88 ""   `Y8 88    88  88  `8b   d8' 88P'  `"8a 
88    d8 8PP""""""" ,adPPPPP88 88    88  88   `8b  d8' 88    88 
88b,  ,a8" "8b,  ,aa 88,  ,88 "8a,  ,a88  88,   `8b,d8'  88    88 
8Y"Ybbd8"'  `"Ybbd8"' `"8bbdP"Y8 `"YbbdP'Y8  "Y888   Y88'  88    88 
                             d8'         
                             d8'          
       
88      
88      
88      
88,dPPYba,  
88P'  "8a 
88    d8 
88b,  ,a8" 
8Y"Ybbd8"'  
       
       

		

ASCII Character Codes:

b = ASCII 98

e = ASCII 101

a = ASCII 97

u = ASCII 117

t = ASCII 116

y = ASCII 121

n = ASCII 110

b = ASCII 98

Capitalised:

B = ASCII 66

E = ASCII 69

A = ASCII 65

U = ASCII 85

T = ASCII 84

Y = ASCII 89

N = ASCII 78

B = ASCII 66