Home > CARTOON - ASCII USERCREATEDART

CARTOON - ASCII USERCREATEDART


This area of ASCII.co.uk contains user created ASCII Art generated using Image2ASCII which is not curated - Any queries/feedback please email: contact@ascii.co.uk


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0GLft11ii1tfLG08@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Ct1iiiiiitCCLCCLtLC0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Gf1iiiiiiiif88Gi1f1itfff0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@GtiiiiiiiiiiiL88L;tCtfL1ttiL8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0f1iiii11iiiiii1C0LitGGGCLiii;1fffLCG0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C1iiii1111iiiiiiiitLLLLft1i;;;::::::::;1C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8L1iii11111iiiiiiiiiii1i;;:::::::::::::::::f8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Liiii11111iiiiiiiiiii;;::::::::::::::::::::;C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Liiii11111iiiiiiiiii;:::::;;;::::::::::::::::L8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ciiii11111iiiiiiii;;:,:;;ii11111ii:,,,,,,,,,:1C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@01iiii111iiiiiiii;;:......,;1ttttt1, ..,,,,,:1C8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@fiiiiiiiiiiiiiii;;i, .:;;;;::1fffft:i1;,,,:ifG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@Giiiiiiiiiiiii;;;i11:;1ffffffttLfffffLLf1:1LG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@8fiiiiiiii;;;;;i11ttftfffLLLCCCLLLLLLf1tLLLG08888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@0fiiiiiii;;;;:itfCCGGGGGGCGLffC00CGGGCLfC00000GGGGG08@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@8fiiiiiiii;;;;:,iG00000000GGL;1:iC00000G00888000GGGCCCC0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@fiiiiiiii;;;:::::fG00000000GL::,,tG0G0000888000GGGCCCLLC@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@81iiiiii;;;;:::::::itG008000GGt;::tG0G0G000000GGGCCCLLLLC0GCCG0888808888@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@8tiii1fLLLf1;::::::::i08880Gi;iii1tLLLLLCGGGGGGCCLLLLLLLffffLG888008880008@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@0tifG0GGGGGCt;:::::iL08888G:.,,,.......;1fLLLLLLLLff1fttfftf088GC8@80G0880G08@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@8C0GCCGCCLLGLi::::L8888888C;,........ .,:;;iii;:,.,f11tti1LGGL0880G8@80GCCC8@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@80GGGGLLLLLGGf;:iG888888880Cft1i,.  ..   .. :;tGfi11i1tfffG00C088GCLLCCG@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@0GG0GCCGGGG00GCG000000000000GGGL1::itt;:,:;iiiittLfi11tttfttifCCfCGGCLfLCCG@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@80000GGG000000000000000000GGGGCCL;;iii;:,,,1ftttLGtii1ttffft11LLLfLLLLLLCCG@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@8000000000GGGG0000GGGGGGGGGCCCC1......,.;fftfLG@0ti11ttttttfCGGGGCLLLCCCG@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@80GGGGGCti;iLCGGGGGGCCCCCCCCCCCt;:::;;iffffC0@@@8Cf11111ttfLCGGCCLLLCCLG@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@80GGt::,,:ifffffffLLLLLLLLCCGCLfttffffLG8@@@@@@@0fii11tttfLLLLLLLLLLC8@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@8GCfft11iiiii;;;iiiiiii111tfffLCCCCCLLftttfCGG00888@@01;ii11fLLLLLLffLLCC8@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@8Gf1iiiiiiiiiiiiii;;;;;;;iiiiii11ttfffft1i:,,,:::::;;i11ti:;i1LCGGGCCLLffCG8@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@Gtiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;iiiiiiii;;;;:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:;iiiiii;;;iC@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@0fiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;iiii11i1iii;;;;::::::::::::,,,,,,,,:;;;;::::;f0@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@C1iiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i11tfffft1iiiiiii;;;;;1ffi:,,,,,,:::;;;:::1C@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@8Liiiiiiiiii;;;;;;;;:::::;;;;;;;;;;i11LLLLLLtiiiiiiiii;;;;itft:,,,,,::::::::iL8@@@@@@@@@@@@@
@@@@@80Ctiiiiiiiii;;;;:::::::::::::::::;;;i111fLLLft1ii;iiiiii;;;;;;i1;,,,,::::::::iL0@@@@@@@@@@@@@@
@@@@88Gfiiiiiiiii;;;;::::i1ttti:::::::;;;i1111111111i;:;iiiiii;;;;;;::::::::::::;itC0@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@8880f1iiiii;;;;::::ifG8@@@L;;::::;;i111111iiiii;;:;iiiiiii;;;;;;;::iftttttfLCG8@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@888@@8GLtii;;;:::::tC8@@@@@0i;;;;;i1111111111iiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;L8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@888888880CLt1ii;;;if8@@@@@@@C1iiii111111111111iiiiiiiiiiiiiiii;;;;:::;C@@@@@@@@@8888@@@@@@@@@@@@@
@@8@@@8888000GGCLLft1tL0@@@@@@@@C1iii111111111111iiiii11111111111iii;;:::t8@@@8GCLftttttfLC0@@@@@@@@
@88@@@@88880GCLLfftt1tG@@@@@@@@@8fii1i111111111iii1111111111111111iiiii;;iG@8Cfttttt111ii;;i1L0@@@@@
888@@@@8888800GCftt111L@@@@@@@@@@Gi1i1i111111iii11111111111111111111iiiiii1Lftfffffttt11i;;;::;f8@@@
88888@@88888000GCLftt1tG@@@@@@@@@Gi1iii11111i11111111111111111111111111iiii1tffffffft11i;;;;;;;:i0@@
88888@888880000GCLfttt1L8@@@@@@@@Liii1i111111111111111111111111111111111111ttfffLfft1i;i1t11111iit8@
@808888888800GGCLLfffttL0@@@@@@@8tiiiii111111111111111111111111111111111111ttfffffti;itt1111111111L8
@@8800888000GCLLLfLLLffC8@@@@@@@81iiiiii11111111111iiiiiiii1111111111111111tttfffti;tft11111111111tG
@@@@0GG000GCLLffttfLLLC0@@@@@@@@8tiiiiii1111111iiiiiiiiiiiii1111111111111111ttttti;tf11111tttt1111tC
@@@@@800GCCLfftffLGGG08@@@@@@@@@@Liiiiiii1111iiiiiiiiiiiiiiiiii11111111i11111111i;tf1111tttttt1111fG
@@@@@@@@80CLLfLLC0@@@@@@@@@@@@@@@8tiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiii111111ii1111111i;1f11111tttttt111tC8
@@@@@@@@@@80G008@@@@@@@80CffftttfCC1iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiii111i1111111i;if111111tttt1111tC0@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Gf1iiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiii11111ii;;tt1111111111111fC8@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Ct11tt1iiiiiiiii;;;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiii111iii;:11111111111111fC08@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Cf11fft1iiiiiiiiii:::::;;;;;;;;;;;;;:::::;fCfiiii;iiiiii;:;i;;;;;;;;;;ifC0@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8f11tft1iii1iiiiiii;:::::::::::::::::::::;fG@@0fii;iiiii;:i1i;;;;;;;;;;iC8@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0f11ff1iiiiiiiiiiii;::::::::::::::::::::ifG@@@@@Ci;;iii;:;t111111111111fG8@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8f1tftiiiiiiiiiiiiii;::::::::::::::::;;1L0@@@@@@@G1i;;;::1t111tttt111tfG8@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@8Gt1ttftiiiiiiiiiiiiii;;::::::::::::::;itC8@@@@@@@@@80Li;::t1111ttt111fC0@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@8L11tffftiiiiiiii;;;;;;;;::::::::::::;itC0@@@@@@@@@@@@@@8L1;i1111111tfC08@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@8L11tfffftiiii;;;;;;;;;::::::::::::;i1fC08@@@@@@@@@@@@@@@@@@0GCLfffLC08@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@Cti1tffLfti;;;;;;;:::::::::::;;i1tfCG08@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@8f1ittfffft1;;;;;::::::;i1tfLCCG088@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@8fii1ttffft1i;::::::::;L088@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@Gii1ttttt1ii;::::::::tG@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@Cii111111i;;::::::;1C8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@C1iiiiii;;;:::::;tG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Ct1i;;;;;;;;itC0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0GLftttfLCG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Source: https://mario.nintendo.com/assets/img/home/intro/mario-pose2.png
Tag (Powered by Imagga): cartoon
Generated at: ascii.co.uk


                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                   .:;;;:..;iiiii:, ..,..  .:;:,..::.             
               .,::::,:t;,,:;11;,...,:i1iii;iiti;t1::i11;;1i;;:.           
               ;1i:::;it,        ..   tf,,.    .,,;L:           
            .:;;if.               .fi.      ,L;           
            :t;,,,.               .iLCf;::;;:,,,i1tt;           
            t;                ,itLCG0G;:i;,:;;ii:f0Cti;,         
           ,fi               .L080GfL1 1GL. ,CG;,C0000G1         
           ;t:.                :i1i,,L. iCf. ,LC; 1f1LLLi         
          .L,                   it  .   . :f. .          
          .L:                   f;       .L,           
         .if0L.                   L:       .L,           
         :C000;                   ti       ,L.           
         180GL;                   :f, ,:,.,;, .ti           
         ,tf;,11:                   ;t;.,;1Li:..:ti            
            :L:                   .;ii;1Liiii;,            
            fi                    .,,:tt.              
            ,i1i;.                   ,;11.              
             .,t1  ,,               ;f:,               
              .1ii11it:           .;1i:,:i1,                
               .:L, 1f1i:::::.   ,it;:,:iti;Li;;,                 
                ,L..L,iL:ft:;1i;;iii;L;;L1fi 11                   
                ,L.,f t1 f;  .,,.. .L..L.1t.fi                   
                :CiiC;LCfGL.    .Lt;C;t0CGG,                   
                ;0008ftGGGL,    .C800C;CGCL,                   
                .1fft: ,,,.     :ffti ...                    
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  


Source: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTYeJNT8OtawI0M-KEjf77qsetQx3uHmWw0Iq1q536a0vl04kMk
Tag (Powered by Imagga): cartoon
Generated at: ascii.co.uk


                ,:i1tffLLft1i:,.                          
               ,;tfLLLLLLt;;i;;iti;,                         
             .:1fLLLLLLLL1..:Lf1fLt111,                        
             :tLLLLLLLLLLLi..iCt;t1ifttLi.                       
            ,1fLLLLffLLLLLLf;,iLt:::;iLLLCf111i;:,                    
           ;fLLLLffffLLLLLLLLtiiii1tfLCCCGGGGGGGGCf;                   
          .ifLLLfffffLLLLLLLLLLLfLCCGGGGGGGGGGGGGGGGG1.                  
          .iLLLLfffffLLLLLLLLLLLCCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGC;                  
          iLLLLfffffLLLLLLLLLLCGGGGGCCCGGGGGGGGGGGGGGGGi.                 
         ;LLLLfffffLLLLLLLLCCG0GCCLLfffffLLG000000000Gf;                  
         ,fLLLLfffLLLLLLLLCCG8888880Cftttttf0@8800000Gf;.                  
         1LLLLLLLLLLLLLLLCCL0@8GCCCCGGf1111tGLfC000GL1:.                  
        :LLLLLLLLLLLLLCCCLffGCf111111tti11111ii1fGfi:.                   
        .1LLLLLLLLCCCCCLfftt1t111iii;;;iiiiii1ftiii:,....                  
       ,1LLLLLLLCCCCGLt1;;::::::;:i11;,,;:::;i1;,,,,,:::::,.                 
      .1LLLLLLLLCCCCG0L:,,,,,,,,::iCfGL;,,,,,:,,...,,,:::;;;;,                
      1LLLLLLLLCCCGGGGG1:,,,,,,,,:iGG00t:,:,,,,...,,,:::;;;ii;  .              
      .fLLLLLLCCCCGGGGGGGLt:,,.,,,::tCGGt:,:,:,,,,,,:::;;;iiii;,:;;:,....,....         
      .tLLLf1iii1fCGGGGGGGGL,...,:LCLLLftiiiii;::::::;;iiiiiii1111i:...,,...,,,.        
      ,tL1:,:::::;tCGGGGGLi,....:G80008888888Cf1iiiiiiii11f1tt11t1,..:;. .,:,..,:,.      
       .;,:;;:;;ii:iLGGGGi.......;C088888888@@80GCCLLLCG0801ffttLfi::i,..,:. .,:;;;.     
       .,::::iiiii::1CGL:........,;1tfL08@@@88@@@@@88@@GCt:1LffLft111:,,;,..:;ii;;:     
        ,::,:;;::::,,:;:,,,,,,,,,,,,:::ifGGLttCG0GCLLLLtti1Lffttt1ttL1;;1;::;i1i;;:     
        .,,,,:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::;;iCCLLLCG000f1ttti:tLLftt111tffiii1iiiiii;;:     
         .,,,,,,,,,::::,,,,:::::::::;;;;f88888808C11t1i: ,tLfftttttt1;::::;iii;;;:     
         .,:::::;tLCLi;::::::;;;;;;;;;;;tCGGGCCL1111;,  .;1ffffftt1i;::;;iii;;i:     
           .,::tGG00GL1111111iiiiiiii;;:;i1tt1111i:.    ,1LLffttt1iiiiiiiiii;.     
         .:;11tffLLLLLCCCLLLLLLLffft111i;;;;;ii1ttt1;::,,... ,fCLLff1iiiiii11ii;;.     
       .:1fLLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCLLLLLLfftt1111tfLG000GGGGGCCLfftLGCLfi;:::;;ii11;:.     
       :tLLLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCLLLLLLLLCCCCGGG00000000000000000000GCLLLLLLCCCL;      
      ,1LLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCCCCCLLLLffLfLLLCCCCGGGGGGGGGGGG00000000GCCCCGGGGC1,      
     ;fLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLfft1111tfLLLLLLLCCCCCf11LG000000GGGCCCGGGf;       
    .iLLLLLLLLLLCCCCCCCCGGGGGCCCCCCCCCCLffiiiiiitLLLLLLLLLCCCCLt1tG00000GGGGGGGGLi.       
   .,;tLLLLLLLLLCCCCGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCLfff1iii1tfLLCLLLLLLCCCCCCLfC0000GGGGGGGGLi,       
  ..:1LLLLLLLLLCCCCGGGGLftttLGGGGGGGCCCLffffffffffLCGCLLLLLLCCCCCCGGGGGGGGGGGGCLt;,        
  ...,1fLLLLLCCCCGGGGL1:.  iCCGGGGCCLffffffLLLLLCCGCLLLLLLLCCCCCCCGGL1ttttt1i;:.         
  ... .:itLLCCCGGGGGt;.   ,LCCCCCLffffffffffLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCi.             
  ........,;itfLLCCCL1.    ;fLLLLffffffffffffLLLLLLLLLLLLLLLLCCCCGGGC;     ....       
 .  ....,,,::;ii1tfti,    ;fLLLffffffffffffLLLLLfffffffffffLLLCCGGGt.  .:;i1ttttt1i;,    
 ..  ....,:;ii11ttft:     .1LLfLfffffffffLLLffffffffffffffffLLLLLCCL: .;1tttttfffLLCCLfi,   
...  .....,,:;1ttfffi     :LfLfLffffffLLLffffffffffffffffffffLLLLLLfi1t11111tttffLCCCGGC1.  
..... .....,,,:;i1ttft:     :LfLLLfffffLffffffffffffffffffffffffffLLLLft1111111tffLCCCCCCCGL, 
..... .....,,,,:;i1tttfi.    iLLLfLfffffffffffffffffffffffffffffffffffftt111i11tfLCLftfffffLLt. 
 .,........,,::;ii111tti,    .tLLLLLfffffffffffffffffffffffffffffffffffftt11111tLCLttffffffffffi.
 ..,,...,,,:;iii1iii11;.    .fLLLLLLfffffffffffLLLLLLLLffffffffffffffffttt111tLCt1tffffffffffft:
  ,::,,,:;ii11tt1iii;,    .tLLLLLLfffffffLLLLLLLLLLLLLfffffffffffffffftttttLCt1fffffttttfffft;
   .,,:;;i11t11i:::,.     iLLLLLLLffffLLLLLLLLLLLLLLLLLLffffffffLffffffffLCt1ffffttttttffff1:
    .,;ii1ii;,        .tLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCLLLLLLLLffffffLLfffffffLCf1fffffttttttffft;.
     .,:,,.    .,;111ttt1;;fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCCLLLLLLLLfffLfffffffLCL1ffffffttttfffft;, 
           .:1fLLLLLCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCLLLLLLLLLLfffffLLCCttfffffffffffff1;. 
          .;tffttfLLLLLLLLLCCCCLLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLfffLLLCGffffffffffffff1;,.  
          ;1ff11tfLLLLLLLLLLGGGGGCCCCCCCCCCCCCGGGGGC1;1LLLLCLLLLLLCGCLCCCCCCCCCCL1;,   
          .1fft1tfLLLfLLLLLLLCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGC1: ,1LLCLLLLLCGLfLCCCCCCCCCCL;.    
          ,1ff11fLLLLLLLLLLLLCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGL1:   ;LCCLLLCGCtffffffffffff1:.    
          .1ft1tLLLLLLLLLLLLLLCGGGGGGGGGGGGGGGGCCfi,    :fLCCCGGftfffttttffft1:.    
         .:tftt1tLLLLLLLLLLLLLLCCGGGGGGGGGGGGGGCLt;.     .,iLCGGtfffftttfff1;,     
        .ifft111tLLLLLLLLCCCCCCCCGGGGGGGGGGGGCLt;,       .ifCLffffffft1;,.      
        .ifft1111tLLLLCCCCCCCCCGGGGGGGGGGGGCLf1;,.         ,:;i111i;,.       
        ;tLft11i1tLCCCCCCCGGGGGGGGGGGCCLft1;:,.             .          
       .1fLtt1111tfCCCCCGGGGGGCLft1i;;:,..                          
       .1LLftt111tfLCGGGGGGGGCi,..                              
        :LLftttttfLLCGGGGGGGGt:                               
        ;LLffffffLCCGGGGGGCf;.                               
         ;fLLLLLLCCCGGGGGCt:.                                
         .;tfLCCCCCCCCLt;,                                 
           ,:i1ttt1i;:.                                  


Source: https://cf.geekdo-images.com/camo/38da10519de95cfcd53b6e38e98de994a1a1d163/687474703a2f2f6d6172696f2e6e696e74656e646f2e636f6d2f6173736574732f696d672f686f6d652f696e74726f2f6d6172696f2d706f7365322e706e67
Tag (Powered by Imagga): cartoon
Generated at: ascii.co.uk


                               ,f08:                 
                              .f000@;                 
                             100CC08.                 
                            :G8CLCG@f                  
                            t80LCCG0@,                  
                           .C8CLCCGG@L                  
                          ,08LCCCCG08,                  
                          :80LCCCCGG@t                   
                         :8GLCCCCGG80.                   
                         ,80LCCCCGGG@;                   
                    .:i1tLLLCC0800000080@L                    
                 .:1LCGGGGCCCLLLLfLLLLLCCGGGCf1:.                 
                ,1LG0GCLLfffffffffLLLLLffffffLLCG0Gfi.                
              ,1C0GCLffffLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLffffLC00Li,              
          .,:;iiitG80CfffLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLffLC08C1iii;:,.          
        :1fCG0000000@0ffLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLff0@00000000Gf1:        
      ;fG00GGCCCCCLLG8LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL8GLLCCCCCG088Gf;      
     .tG00CCLCCCCCCCC88LfLLLLLLffffffffLLLLLLLLLLLLLLffffffffLLLLLLfL88CCCCCCCCCCG88Gt.     
    .t00GCCCCCCCCCCCC80LfLLLLffLCGGGGGGCLffLLLLLLLLffLCGGGGGGCLffLLLLfL08CCCCCCCCCCCG080t.    
   i00CLCCCCCCCCCCCG@GfLLLLLfC0GLtiiiitLG0CffLLLLffC0GLtiiiitLG0CfLLLLLfG@GCCCCCCCCCCGGG80i   
  .C8GLCCCCCCCCCCCC08LfLLLLLf0Gi.    .;L8LfLLfL8L;.    .iG0fLLLLLfL80CCCCCCCCCCCGG0@L.  
  ,08CCCCCCCCCCCCCC80LfLLLLLL8L       i@CffC@i       L8LLLLLLfL08CCCCCCCCCCCGGG80,  
 :80LCCCCCCCCCCCCC@GfLLLLLLf0G     .::.  t@ff@t  ,::.     G0fLLLLLLfG8CCCCCCCCCCCGGG88: 
 ,80LCCCCCCCCCCCCG@GfLLLLLLLf@1    t8@@81 ,@LL@, f8@@0i    1@fLLLLLLLfG@GCCCCCCCCCGGGG88, 
 C8LCCCCCCCCCCCCC@GfLLLLLLLLf8L    G@@@@C i@LL@i .0@@@@f    L8fLLLLLLLLL8@CCCCCCCCCCGGGG@C 
i@CCCCCCCCCCCCCC@@LfLLLLLLLLfL@i    .1ffi ,8GffG8, .1ffi    i@LfLLLLLLLLCG@@CCCCCCCCCCGGGG@i
G8LCCCCCCCCCCCC88@LfLLLLLLLLLfL8f,     .10GfLLfG01.     ,f8LfLLLLLLLLLCG@88CCCCCCCCCGGGG8G
@GCCCCCCCCCCCC08C@LfLLLLLLLLLLffG0L1;,..,:ifG0LfLLLLfL0Gfi:,..,;1L0GffLLLLLLLLfCCG@C80CCCCCCCCGGGG0@
G8LCCCCCCCCCCC@CL@CfLLLLLLLLLLLLffCGGGGGGGGCLffLLLLLLffLCGGGGGGGGCffLLLLLLLLLLLCC0@CG@CCCCCCCCGGGG8G
:08CLCCCCCCCCG@Lf80fLLLLLLLLLLLLLLffffffffffLLLLLLLLLLLLffffffffffLLLLLLLLLLLLCCC88CL@GCCCCCCCGGG80:
 .f00GCCCCCCC08ffG@LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLffffffffffLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCG@GCf80CCCCCCC088f. 
  ,tG0GCCCCL08fLf80fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLffLLLCCCCCCLLLffLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCC88CCf80LCCCC08Gt,  
   :08000080fLfL@GfLLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLG8@@@@@@@@@@8GLfLLLLLLLLLLLLLLfLCCCC0@CCLf080000@C:   
    G0fLCCLfLLLfC@GLLLLLLLLLLLLLLLLLLfL8@@@@@@@@@@@@@@8LfLLLLLLLLLLLLLLCCCC0@GCCLLfLGGGC@t    
    f8fLfffLLLLLfC@GLLfLLLLLLLLLLLLLLfG@@@@@@@@@@@@@@@@GfLLLLLLLLLLfLCCCCC0@GCCLLLLLCCCC@i    
    ;@LLLLLLLLLLLfC@0CLLLfLLLLLLLLLLLfC@@@@@@@@@@@@@@@@CfLLLLLLLfLLCCCCCC08GCCLfLLLCCCCG@,    
    .8GfLLLLLLLLLLfL88GCCLLffLLLLLLLLLfG@@@@@@@@@@@@@@GfLLLLLfLLLCCCCCCG88CCCLfLLLCCCCC8G    
    t@fLLLLLLLLLLLfL080GCCCLLLffLLLLLLfL0@@@@@@@@@@0LfLLffLLLCCCCCCCG88GCCCLfLLLCCCCCC@;    
    .0GfLLLLLLLLLLLLfC080GCCCCCLLLLfffLffLC008800CLffLLLLCCCCCCCCCG080CCCCLfLLLCCCCCC8C     
     ;@LfLLLLLLLLLLLLfLC088GGCCCCCCCLLLLLLLfLLLLLLLCCCCCCCCCCCCG0880CCCCLLLLfLCCCCCC08,     
     t@LfLLLLLLLLLLLLLLLCG0800GCCCCCCCCCCCCCCCCCGCCCCCCCCCCG0880GCCCCCLfLLfLCCCCCCG@i     
      f@CLLLLLLLLLLLLLLLLLCCG00800GGGCCCCCCCCCCCCCCCCGG000800GCCCCCLLfLLfLCCCCCCCG@1      
      f@CLLfLLLLLLLLLLLLLLLLCCCG00000000000000000000000GGCCCCCCCLLfLLfLCCCCCCCCG@1      
       t@GCCLfLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCCCGGGGGG0000GGGGGCCCCCCCCCLLLfLLLfLLCCCCCCCC08i       
       ;08CCCLLfLLLLLLLLfffffffLLLLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLLLfffffLLLLCCCCCCCCCC8G,       
        .L80CCCLLLLffffLLCCCCCCLffffLLLLLLLLLLLLLLLffLLLCCCCCLLLCCCCCCCCCC08t        
         ;G8GCCCCLLCG000GGGGG000GCLffLLLLLLLLLLffLG0000GGGGG0000GCCCCCC08C,         
          iG80CG88GCLLfffffffLLCG00CfLLLLLLLffC00GCLffffffffLLC080CC08C;          
           ;L88GLfffLLLLLLLLLfffL080LfLLLLfL00CfffLLLLLLLLLLfffL088f:           
           L8LfLLLLLLLfLLLLLLLLfLC88CCCCCG@GffLLLLLLLLLffLLLLLfLG8t           
           L@fLLfLLLLfL0LLLLLfLLLLCC88CCCC@0fLLLLLffLLLL0CfLLLLfLCC@1           
          :@CfLL0LfLLf08fLLfC0LLLLCCC@GCC0@CLLLLLf0CfLLf08fLLLL0CCC08.          
          1@fLf80fLLLf8GfLLLL@CfLLCCC88GG88CLfLLfC@CfLLfC@LfLLfG@CCG@:          
          ;@LfL@CfLLLL@GfLLLf80fLCCCC@GLL08CCLfLfG8LLffLC@CffffL@GCG@,          
           C8Lf00fffff8Gfffff8GfCCCG8G  ,88CCLffC8ffC0GCCCG0CL08CG@f           
           tGG0@0CCCL8@CCCCC@00000Gt.  ,L0080GG@C0Gi,..,,iC0@80Gi           
            :;itLCCCfftfffffft1i:.     ,;i1tL@C..,,,,,;;00;,            
             iLfttff1:        .,:;;i11tfLC.,,,,,;1fCC,             
            ,0C:,..,:1CCi .,,:;i1ttfLfLLfft11i;:,.,,,,,,,i00:              
            0L ,,,,,,..iCLLLffft1i;;:,,........,,:,.,,,,,..18f             
            .81 ,,,,,,,,..,,.........,,,::;;i1tfLLCCt...,,,,;i@i             
            ;0t,,,,,,,,,,,,,,,::;ii1tfLCCCCCLff1i;:LGt;::;itG0,             
             .L8i.,,,,,,ii1tfLCCCCCLft1i:,.     :fCCCCCC1.             
             ,Gf,,,,,,,iiGGft1;:,.           ,::.               
             t@ ...,,,iiC8.                               
             .CGti;;;1tGG,                               
              ;fCCGGCCi                                


Source: https://ucarecdn.com/ae1c3584-12ba-4b07-a632-958ad710fb76/-/invert/uploaded.jpg
Tag (Powered by Imagga): cartoon
Generated at: ascii.co.uk
Enhanced:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0GLft11ii1tfLG08@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Ct1iiiiiitCCLCCLtLC0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Gf1iiiiiiiif88Gi1f1itfff0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@GtiiiiiiiiiiiL88L;tCtfL1ttiL8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0f1iiii11iiiiii1C0LitGGGCLiii;1fffLCG0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C1iiii1111iiiiiiiitLLLLft1i;;;::::::::;1C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8L1iii11111iiiiiiiiiii1i;;:::::::::::::::::f8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Liiii11111iiiiiiiiiii;;::::::::::::::::::::;C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Liiii11111iiiiiiiiii;:::::;;;::::::::::::::::L8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ciiii11111iiiiiiii;;:,:;;ii11111ii:,,,,,,,,,:1C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@01iiii111iiiiiiii;;:......,;1ttttt1, ..,,,,,:1C8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@fiiiiiiiiiiiiiii;;i, .:;;;;::1fffft:i1;,,,:ifG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@Giiiiiiiiiiiii;;;i11:;1ffffffttLfffffLLf1:1LG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@8fiiiiiiii;;;;;i11ttftfffLLLCCCLLLLLLf1tLLLG08888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@0fiiiiiii;;;;:itfCCGGGGGGCGLffC00CGGGCLfC00000GGGGG08@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@8fiiiiiiii;;;;:,iG00000000GGL;1:iC00000G00888000GGGCCCC0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@fiiiiiiii;;;:::::fG00000000GL::,,tG0G0000888000GGGCCCLLC@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@81iiiiii;;;;:::::::itG008000GGt;::tG0G0G000000GGGCCCLLLLC0GCCG0888808888@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@8tiii1fLLLf1;::::::::i08880Gi;iii1tLLLLLCGGGGGGCCLLLLLLLffffLG888008880008@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@0tifG0GGGGGCt;:::::iL08888G:.,,,.......;1fLLLLLLLLff1fttfftf088GC8@80G0880G08@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@8C0GCCGCCLLGLi::::L8888888C;,........ .,:;;iii;:,.,f11tti1LGGL0880G8@80GCCC8@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@80GGGGLLLLLGGf;:iG888888880Cft1i,.  ..   .. :;tGfi11i1tfffG00C088GCLLCCG@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@0GG0GCCGGGG00GCG000000000000GGGL1::itt;:,:;iiiittLfi11tttfttifCCfCGGCLfLCCG@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@80000GGG000000000000000000GGGGCCL;;iii;:,,,1ftttLGtii1ttffft11LLLfLLLLLLCCG@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@8000000000GGGG0000GGGGGGGGGCCCC1......,.;fftfLG@0ti11ttttttfCGGGGCLLLCCCG@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@80GGGGGCti;iLCGGGGGGCCCCCCCCCCCt;:::;;iffffC0@@@8Cf11111ttfLCGGCCLLLCCLG@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@80GGt::,,:ifffffffLLLLLLLLCCGCLfttffffLG8@@@@@@@0fii11tttfLLLLLLLLLLC8@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@8GCfft11iiiii;;;iiiiiii111tfffLCCCCCLLftttfCGG00888@@01;ii11fLLLLLLffLLCC8@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@8Gf1iiiiiiiiiiiiii;;;;;;;iiiiii11ttfffft1i:,,,:::::;;i11ti:;i1LCGGGCCLLffCG8@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@Gtiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;iiiiiiii;;;;:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:;iiiiii;;;iC@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@0fiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;iiii11i1iii;;;;::::::::::::,,,,,,,,:;;;;::::;f0@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@C1iiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i11tfffft1iiiiiii;;;;;1ffi:,,,,,,:::;;;:::1C@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@8Liiiiiiiiii;;;;;;;;:::::;;;;;;;;;;i11LLLLLLtiiiiiiiii;;;;itft:,,,,,::::::::iL8@@@@@@@@@@@@@
@@@@@80Ctiiiiiiiii;;;;:::::::::::::::::;;;i111fLLLft1ii;iiiiii;;;;;;i1;,,,,::::::::iL0@@@@@@@@@@@@@@
@@@@88Gfiiiiiiiii;;;;::::i1ttti:::::::;;;i1111111111i;:;iiiiii;;;;;;::::::::::::;itC0@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@8880f1iiiii;;;;::::ifG8@@@L;;::::;;i111111iiiii;;:;iiiiiii;;;;;;;::iftttttfLCG8@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@888@@8GLtii;;;:::::tC8@@@@@0i;;;;;i1111111111iiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;L8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@888888880CLt1ii;;;if8@@@@@@@C1iiii111111111111iiiiiiiiiiiiiiii;;;;:::;C@@@@@@@@@8888@@@@@@@@@@@@@
@@8@@@8888000GGCLLft1tL0@@@@@@@@C1iii111111111111iiiii11111111111iii;;:::t8@@@8GCLftttttfLC0@@@@@@@@
@88@@@@88880GCLLfftt1tG@@@@@@@@@8fii1i111111111iii1111111111111111iiiii;;iG@8Cfttttt111ii;;i1L0@@@@@
888@@@@8888800GCftt111L@@@@@@@@@@Gi1i1i111111iii11111111111111111111iiiiii1Lftfffffttt11i;;;::;f8@@@
88888@@88888000GCLftt1tG@@@@@@@@@Gi1iii11111i11111111111111111111111111iiii1tffffffft11i;;;;;;;:i0@@
88888@888880000GCLfttt1L8@@@@@@@@Liii1i111111111111111111111111111111111111ttfffLfft1i;i1t11111iit8@
@808888888800GGCLLfffttL0@@@@@@@8tiiiii111111111111111111111111111111111111ttfffffti;itt1111111111L8
@@8800888000GCLLLfLLLffC8@@@@@@@81iiiiii11111111111iiiiiiii1111111111111111tttfffti;tft11111111111tG
@@@@0GG000GCLLffttfLLLC0@@@@@@@@8tiiiiii1111111iiiiiiiiiiiii1111111111111111ttttti;tf11111tttt1111tC
@@@@@800GCCLfftffLGGG08@@@@@@@@@@Liiiiiii1111iiiiiiiiiiiiiiiiii11111111i11111111i;tf1111tttttt1111fG
@@@@@@@@80CLLfLLC0@@@@@@@@@@@@@@@8tiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiii111111ii1111111i;1f11111tttttt111tC8
@@@@@@@@@@80G008@@@@@@@80CffftttfCC1iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiii111i1111111i;if111111tttt1111tC0@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Gf1iiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiii11111ii;;tt1111111111111fC8@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Ct11tt1iiiiiiiii;;;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiii111iii;:11111111111111fC08@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Cf11fft1iiiiiiiiii:::::;;;;;;;;;;;;;:::::;fCfiiii;iiiiii;:;i;;;;;;;;;;ifC0@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8f11tft1iii1iiiiiii;:::::::::::::::::::::;fG@@0fii;iiiii;:i1i;;;;;;;;;;iC8@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0f11ff1iiiiiiiiiiii;::::::::::::::::::::ifG@@@@@Ci;;iii;:;t111111111111fG8@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8f1tftiiiiiiiiiiiiii;::::::::::::::::;;1L0@@@@@@@G1i;;;::1t111tttt111tfG8@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@8Gt1ttftiiiiiiiiiiiiii;;::::::::::::::;itC8@@@@@@@@@80Li;::t1111ttt111fC0@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@8L11tffftiiiiiiii;;;;;;;;::::::::::::;itC0@@@@@@@@@@@@@@8L1;i1111111tfC08@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@8L11tfffftiiii;;;;;;;;;::::::::::::;i1fC08@@@@@@@@@@@@@@@@@@0GCLfffLC08@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@Cti1tffLfti;;;;;;;:::::::::::;;i1tfCG08@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@8f1ittfffft1;;;;;::::::;i1tfLCCG088@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@8fii1ttffft1i;::::::::;L088@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@Gii1ttttt1ii;::::::::tG@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@Cii111111i;;::::::;1C8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@C1iiiiii;;;:::::;tG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Ct1i;;;;;;;;itC0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0GLftttfLCG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Source: https://mario.nintendo.com/assets/img/home/intro/mario-pose2.png
Tag (Powered by Imagga): cartoon
Generated at: ascii.co.uk


                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                   .:;;;:..;iiiii:, ..,..  .:;:,..::.             
               .,::::,:t;,,:;11;,...,:i1iii;iiti;t1::i11;;1i;;:.           
               ;1i:::;it,        ..   tf,,.    .,,;L:           
            .:;;if.               .fi.      ,L;           
            :t;,,,.               .iLCf;::;;:,,,i1tt;           
            t;                ,itLCG0G;:i;,:;;ii:f0Cti;,         
           ,fi               .L080GfL1 1GL. ,CG;,C0000G1         
           ;t:.                :i1i,,L. iCf. ,LC; 1f1LLLi         
          .L,                   it  .   . :f. .          
          .L:                   f;       .L,           
         .if0L.                   L:       .L,           
         :C000;                   ti       ,L.           
         180GL;                   :f, ,:,.,;, .ti           
         ,tf;,11:                   ;t;.,;1Li:..:ti            
            :L:                   .;ii;1Liiii;,            
            fi                    .,,:tt.              
            ,i1i;.                   ,;11.              
             .,t1  ,,               ;f:,               
              .1ii11it:           .;1i:,:i1,                
               .:L, 1f1i:::::.   ,it;:,:iti;Li;;,                 
                ,L..L,iL:ft:;1i;;iii;L;;L1fi 11                   
                ,L.,f t1 f;  .,,.. .L..L.1t.fi                   
                :CiiC;LCfGL.    .Lt;C;t0CGG,                   
                ;0008ftGGGL,    .C800C;CGCL,                   
                .1fft: ,,,.     :ffti ...                    
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  


Source: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTYeJNT8OtawI0M-KEjf77qsetQx3uHmWw0Iq1q536a0vl04kMk
Tag (Powered by Imagga): cartoon
Generated at: ascii.co.uk


                ,:i1tffLLft1i:,.                          
               ,;tfLLLLLLt;;i;;iti;,                         
             .:1fLLLLLLLL1..:Lf1fLt111,                        
             :tLLLLLLLLLLLi..iCt;t1ifttLi.                       
            ,1fLLLLffLLLLLLf;,iLt:::;iLLLCf111i;:,                    
           ;fLLLLffffLLLLLLLLtiiii1tfLCCCGGGGGGGGCf;                   
          .ifLLLfffffLLLLLLLLLLLfLCCGGGGGGGGGGGGGGGGG1.                  
          .iLLLLfffffLLLLLLLLLLLCCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGC;                  
          iLLLLfffffLLLLLLLLLLCGGGGGCCCGGGGGGGGGGGGGGGGi.                 
         ;LLLLfffffLLLLLLLLCCG0GCCLLfffffLLG000000000Gf;                  
         ,fLLLLfffLLLLLLLLCCG8888880Cftttttf0@8800000Gf;.                  
         1LLLLLLLLLLLLLLLCCL0@8GCCCCGGf1111tGLfC000GL1:.                  
        :LLLLLLLLLLLLLCCCLffGCf111111tti11111ii1fGfi:.                   
        .1LLLLLLLLCCCCCLfftt1t111iii;;;iiiiii1ftiii:,....                  
       ,1LLLLLLLCCCCGLt1;;::::::;:i11;,,;:::;i1;,,,,,:::::,.                 
      .1LLLLLLLLCCCCG0L:,,,,,,,,::iCfGL;,,,,,:,,...,,,:::;;;;,                
      1LLLLLLLLCCCGGGGG1:,,,,,,,,:iGG00t:,:,,,,...,,,:::;;;ii;  .              
      .fLLLLLLCCCCGGGGGGGLt:,,.,,,::tCGGt:,:,:,,,,,,:::;;;iiii;,:;;:,....,....         
      .tLLLf1iii1fCGGGGGGGGL,...,:LCLLLftiiiii;::::::;;iiiiiii1111i:...,,...,,,.        
      ,tL1:,:::::;tCGGGGGLi,....:G80008888888Cf1iiiiiiii11f1tt11t1,..:;. .,:,..,:,.      
       .;,:;;:;;ii:iLGGGGi.......;C088888888@@80GCCLLLCG0801ffttLfi::i,..,:. .,:;;;.     
       .,::::iiiii::1CGL:........,;1tfL08@@@88@@@@@88@@GCt:1LffLft111:,,;,..:;ii;;:     
        ,::,:;;::::,,:;:,,,,,,,,,,,,:::ifGGLttCG0GCLLLLtti1Lffttt1ttL1;;1;::;i1i;;:     
        .,,,,:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::;;iCCLLLCG000f1ttti:tLLftt111tffiii1iiiiii;;:     
         .,,,,,,,,,::::,,,,:::::::::;;;;f88888808C11t1i: ,tLfftttttt1;::::;iii;;;:     
         .,:::::;tLCLi;::::::;;;;;;;;;;;tCGGGCCL1111;,  .;1ffffftt1i;::;;iii;;i:     
           .,::tGG00GL1111111iiiiiiii;;:;i1tt1111i:.    ,1LLffttt1iiiiiiiiii;.     
         .:;11tffLLLLLCCCLLLLLLLffft111i;;;;;ii1ttt1;::,,... ,fCLLff1iiiiii11ii;;.     
       .:1fLLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCLLLLLLfftt1111tfLG000GGGGGCCLfftLGCLfi;:::;;ii11;:.     
       :tLLLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCLLLLLLLLCCCCGGG00000000000000000000GCLLLLLLCCCL;      
      ,1LLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCCCCCLLLLffLfLLLCCCCGGGGGGGGGGGG00000000GCCCCGGGGC1,      
     ;fLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLfft1111tfLLLLLLLCCCCCf11LG000000GGGCCCGGGf;       
    .iLLLLLLLLLLCCCCCCCCGGGGGCCCCCCCCCCLffiiiiiitLLLLLLLLLCCCCLt1tG00000GGGGGGGGLi.       
   .,;tLLLLLLLLLCCCCGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCLfff1iii1tfLLCLLLLLLCCCCCCLfC0000GGGGGGGGLi,       
  ..:1LLLLLLLLLCCCCGGGGLftttLGGGGGGGCCCLffffffffffLCGCLLLLLLCCCCCCGGGGGGGGGGGGCLt;,        
  ...,1fLLLLLCCCCGGGGL1:.  iCCGGGGCCLffffffLLLLLCCGCLLLLLLLCCCCCCCGGL1ttttt1i;:.         
  ... .:itLLCCCGGGGGt;.   ,LCCCCCLffffffffffLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCi.             
  ........,;itfLLCCCL1.    ;fLLLLffffffffffffLLLLLLLLLLLLLLLLCCCCGGGC;     ....       
 .  ....,,,::;ii1tfti,    ;fLLLffffffffffffLLLLLfffffffffffLLLCCGGGt.  .:;i1ttttt1i;,    
 ..  ....,:;ii11ttft:     .1LLfLfffffffffLLLffffffffffffffffLLLLLCCL: .;1tttttfffLLCCLfi,   
...  .....,,:;1ttfffi     :LfLfLffffffLLLffffffffffffffffffffLLLLLLfi1t11111tttffLCCCGGC1.  
..... .....,,,:;i1ttft:     :LfLLLfffffLffffffffffffffffffffffffffLLLLft1111111tffLCCCCCCCGL, 
..... .....,,,,:;i1tttfi.    iLLLfLfffffffffffffffffffffffffffffffffffftt111i11tfLCLftfffffLLt. 
 .,........,,::;ii111tti,    .tLLLLLfffffffffffffffffffffffffffffffffffftt11111tLCLttffffffffffi.
 ..,,...,,,:;iii1iii11;.    .fLLLLLLfffffffffffLLLLLLLLffffffffffffffffttt111tLCt1tffffffffffft:
  ,::,,,:;ii11tt1iii;,    .tLLLLLLfffffffLLLLLLLLLLLLLfffffffffffffffftttttLCt1fffffttttfffft;
   .,,:;;i11t11i:::,.     iLLLLLLLffffLLLLLLLLLLLLLLLLLLffffffffLffffffffLCt1ffffttttttffff1:
    .,;ii1ii;,        .tLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCLLLLLLLLffffffLLfffffffLCf1fffffttttttffft;.
     .,:,,.    .,;111ttt1;;fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCCLLLLLLLLfffLfffffffLCL1ffffffttttfffft;, 
           .:1fLLLLLCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCLLLLLLLLLLfffffLLCCttfffffffffffff1;. 
          .;tffttfLLLLLLLLLCCCCLLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLfffLLLCGffffffffffffff1;,.  
          ;1ff11tfLLLLLLLLLLGGGGGCCCCCCCCCCCCCGGGGGC1;1LLLLCLLLLLLCGCLCCCCCCCCCCL1;,   
          .1fft1tfLLLfLLLLLLLCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGC1: ,1LLCLLLLLCGLfLCCCCCCCCCCL;.    
          ,1ff11fLLLLLLLLLLLLCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGL1:   ;LCCLLLCGCtffffffffffff1:.    
          .1ft1tLLLLLLLLLLLLLLCGGGGGGGGGGGGGGGGCCfi,    :fLCCCGGftfffttttffft1:.    
         .:tftt1tLLLLLLLLLLLLLLCCGGGGGGGGGGGGGGCLt;.     .,iLCGGtfffftttfff1;,     
        .ifft111tLLLLLLLLCCCCCCCCGGGGGGGGGGGGCLt;,       .ifCLffffffft1;,.      
        .ifft1111tLLLLCCCCCCCCCGGGGGGGGGGGGCLf1;,.         ,:;i111i;,.       
        ;tLft11i1tLCCCCCCCGGGGGGGGGGGCCLft1;:,.             .          
       .1fLtt1111tfCCCCCGGGGGGCLft1i;;:,..                          
       .1LLftt111tfLCGGGGGGGGCi,..                              
        :LLftttttfLLCGGGGGGGGt:                               
        ;LLffffffLCCGGGGGGCf;.                               
         ;fLLLLLLCCCGGGGGCt:.                                
         .;tfLCCCCCCCCLt;,                                 
           ,:i1ttt1i;:.                                  


Source: https://cf.geekdo-images.com/camo/38da10519de95cfcd53b6e38e98de994a1a1d163/687474703a2f2f6d6172696f2e6e696e74656e646f2e636f6d2f6173736574732f696d672f686f6d652f696e74726f2f6d6172696f2d706f7365322e706e67
Tag (Powered by Imagga): cartoon
Generated at: ascii.co.uk


                               ,f08:                 
                              .f000@;                 
                             100CC08.                 
                            :G8CLCG@f                  
                            t80LCCG0@,                  
                           .C8CLCCGG@L                  
                          ,08LCCCCG08,                  
                          :80LCCCCGG@t                   
                         :8GLCCCCGG80.                   
                         ,80LCCCCGGG@;                   
                    .:i1tLLLCC0800000080@L                    
                 .:1LCGGGGCCCLLLLfLLLLLCCGGGCf1:.                 
                ,1LG0GCLLfffffffffLLLLLffffffLLCG0Gfi.                
              ,1C0GCLffffLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLffffLC00Li,              
          .,:;iiitG80CfffLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLffLC08C1iii;:,.          
        :1fCG0000000@0ffLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLff0@00000000Gf1:        
      ;fG00GGCCCCCLLG8LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL8GLLCCCCCG088Gf;      
     .tG00CCLCCCCCCCC88LfLLLLLLffffffffLLLLLLLLLLLLLLffffffffLLLLLLfL88CCCCCCCCCCG88Gt.     
    .t00GCCCCCCCCCCCC80LfLLLLffLCGGGGGGCLffLLLLLLLLffLCGGGGGGCLffLLLLfL08CCCCCCCCCCCG080t.    
   i00CLCCCCCCCCCCCG@GfLLLLLfC0GLtiiiitLG0CffLLLLffC0GLtiiiitLG0CfLLLLLfG@GCCCCCCCCCCGGG80i   
  .C8GLCCCCCCCCCCCC08LfLLLLLf0Gi.    .;L8LfLLfL8L;.    .iG0fLLLLLfL80CCCCCCCCCCCGG0@L.  
  ,08CCCCCCCCCCCCCC80LfLLLLLL8L       i@CffC@i       L8LLLLLLfL08CCCCCCCCCCCGGG80,  
 :80LCCCCCCCCCCCCC@GfLLLLLLf0G     .::.  t@ff@t  ,::.     G0fLLLLLLfG8CCCCCCCCCCCGGG88: 
 ,80LCCCCCCCCCCCCG@GfLLLLLLLf@1    t8@@81 ,@LL@, f8@@0i    1@fLLLLLLLfG@GCCCCCCCCCGGGG88, 
 C8LCCCCCCCCCCCCC@GfLLLLLLLLf8L    G@@@@C i@LL@i .0@@@@f    L8fLLLLLLLLL8@CCCCCCCCCCGGGG@C 
i@CCCCCCCCCCCCCC@@LfLLLLLLLLfL@i    .1ffi ,8GffG8, .1ffi    i@LfLLLLLLLLCG@@CCCCCCCCCCGGGG@i
G8LCCCCCCCCCCCC88@LfLLLLLLLLLfL8f,     .10GfLLfG01.     ,f8LfLLLLLLLLLCG@88CCCCCCCCCGGGG8G
@GCCCCCCCCCCCC08C@LfLLLLLLLLLLffG0L1;,..,:ifG0LfLLLLfL0Gfi:,..,;1L0GffLLLLLLLLfCCG@C80CCCCCCCCGGGG0@
G8LCCCCCCCCCCC@CL@CfLLLLLLLLLLLLffCGGGGGGGGCLffLLLLLLffLCGGGGGGGGCffLLLLLLLLLLLCC0@CG@CCCCCCCCGGGG8G
:08CLCCCCCCCCG@Lf80fLLLLLLLLLLLLLLffffffffffLLLLLLLLLLLLffffffffffLLLLLLLLLLLLCCC88CL@GCCCCCCCGGG80:
 .f00GCCCCCCC08ffG@LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLffffffffffLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCG@GCf80CCCCCCC088f. 
  ,tG0GCCCCL08fLf80fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLffLLLCCCCCCLLLffLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCC88CCf80LCCCC08Gt,  
   :08000080fLfL@GfLLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLG8@@@@@@@@@@8GLfLLLLLLLLLLLLLLfLCCCC0@CCLf080000@C:   
    G0fLCCLfLLLfC@GLLLLLLLLLLLLLLLLLLfL8@@@@@@@@@@@@@@8LfLLLLLLLLLLLLLLCCCC0@GCCLLfLGGGC@t    
    f8fLfffLLLLLfC@GLLfLLLLLLLLLLLLLLfG@@@@@@@@@@@@@@@@GfLLLLLLLLLLfLCCCCC0@GCCLLLLLCCCC@i    
    ;@LLLLLLLLLLLfC@0CLLLfLLLLLLLLLLLfC@@@@@@@@@@@@@@@@CfLLLLLLLfLLCCCCCC08GCCLfLLLCCCCG@,    
    .8GfLLLLLLLLLLfL88GCCLLffLLLLLLLLLfG@@@@@@@@@@@@@@GfLLLLLfLLLCCCCCCG88CCCLfLLLCCCCC8G    
    t@fLLLLLLLLLLLfL080GCCCLLLffLLLLLLfL0@@@@@@@@@@0LfLLffLLLCCCCCCCG88GCCCLfLLLCCCCCC@;    
    .0GfLLLLLLLLLLLLfC080GCCCCCLLLLfffLffLC008800CLffLLLLCCCCCCCCCG080CCCCLfLLLCCCCCC8C     
     ;@LfLLLLLLLLLLLLfLC088GGCCCCCCCLLLLLLLfLLLLLLLCCCCCCCCCCCCG0880CCCCLLLLfLCCCCCC08,     
     t@LfLLLLLLLLLLLLLLLCG0800GCCCCCCCCCCCCCCCCCGCCCCCCCCCCG0880GCCCCCLfLLfLCCCCCCG@i     
      f@CLLLLLLLLLLLLLLLLLCCG00800GGGCCCCCCCCCCCCCCCCGG000800GCCCCCLLfLLfLCCCCCCCG@1      
      f@CLLfLLLLLLLLLLLLLLLLCCCG00000000000000000000000GGCCCCCCCLLfLLfLCCCCCCCCG@1      
       t@GCCLfLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCCCGGGGGG0000GGGGGCCCCCCCCCLLLfLLLfLLCCCCCCCC08i       
       ;08CCCLLfLLLLLLLLfffffffLLLLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLLLfffffLLLLCCCCCCCCCC8G,       
        .L80CCCLLLLffffLLCCCCCCLffffLLLLLLLLLLLLLLLffLLLCCCCCLLLCCCCCCCCCC08t        
         ;G8GCCCCLLCG000GGGGG000GCLffLLLLLLLLLLffLG0000GGGGG0000GCCCCCC08C,         
          iG80CG88GCLLfffffffLLCG00CfLLLLLLLffC00GCLffffffffLLC080CC08C;          
           ;L88GLfffLLLLLLLLLfffL080LfLLLLfL00CfffLLLLLLLLLLfffL088f:           
           L8LfLLLLLLLfLLLLLLLLfLC88CCCCCG@GffLLLLLLLLLffLLLLLfLG8t           
           L@fLLfLLLLfL0LLLLLfLLLLCC88CCCC@0fLLLLLffLLLL0CfLLLLfLCC@1           
          :@CfLL0LfLLf08fLLfC0LLLLCCC@GCC0@CLLLLLf0CfLLf08fLLLL0CCC08.          
          1@fLf80fLLLf8GfLLLL@CfLLCCC88GG88CLfLLfC@CfLLfC@LfLLfG@CCG@:          
          ;@LfL@CfLLLL@GfLLLf80fLCCCC@GLL08CCLfLfG8LLffLC@CffffL@GCG@,          
           C8Lf00fffff8Gfffff8GfCCCG8G  ,88CCLffC8ffC0GCCCG0CL08CG@f           
           tGG0@0CCCL8@CCCCC@00000Gt.  ,L0080GG@C0Gi,..,,iC0@80Gi           
            :;itLCCCfftfffffft1i:.     ,;i1tL@C..,,,,,;;00;,            
             iLfttff1:        .,:;;i11tfLC.,,,,,;1fCC,             
            ,0C:,..,:1CCi .,,:;i1ttfLfLLfft11i;:,.,,,,,,,i00:              
            0L ,,,,,,..iCLLLffft1i;;:,,........,,:,.,,,,,..18f             
            .81 ,,,,,,,,..,,.........,,,::;;i1tfLLCCt...,,,,;i@i             
            ;0t,,,,,,,,,,,,,,,::;ii1tfLCCCCCLff1i;:LGt;::;itG0,             
             .L8i.,,,,,,ii1tfLCCCCCLft1i:,.     :fCCCCCC1.             
             ,Gf,,,,,,,iiGGft1;:,.           ,::.               
             t@ ...,,,iiC8.                               
             .CGti;;;1tGG,                               
              ;fCCGGCCi                                


Source: https://ucarecdn.com/ae1c3584-12ba-4b07-a632-958ad710fb76/-/invert/uploaded.jpg
Tag (Powered by Imagga): cartoon
Generated at: ascii.co.uk            888              
            888              
            888              
 .d8888b 8888b. 888d888888888 .d88b. .d88b. 88888b. 
d88P"    "88b888P" 888  d88""88bd88""88b888 "88b 
888   .d888888888  888  888 888888 888888 888 
Y88b.  888 888888  Y88b. Y88..88PY88..88P888 888 
 "Y8888P"Y888888888   "Y888 "Y88P" "Y88P" 888 888 
                           
                           
                           
        _          
        | |          
 ___ __ _ _ __| |_ ___  ___ _ __ 
 / __/ _` | '__| __/ _ \ / _ \| '_ \ 
| (_| (_| | | | || (_) | (_) | | | |
 \___\__,_|_|  \__\___/ \___/|_| |_|
                   
                   
                                       
                                       
                  ,d                    
                  88                    
 ,adPPYba, ,adPPYYba, 8b,dPPYba, MM88MMM ,adPPYba,  ,adPPYba, 8b,dPPYba,  
a8"   "" ""   `Y8 88P'  "Y8  88  a8"   "8a a8"   "8a 88P'  `"8a 
8b     ,adPPPPP88 88      88  8b    d8 8b    d8 88    88 
"8a,  ,aa 88,  ,88 88      88, "8a,  ,a8" "8a,  ,a8" 88    88 
 `"Ybbd8"' `"8bbdP"Y8 88      "Y888 `"YbbdP"'  `"YbbdP"' 88    88 
                                       
                                       

		

ASCII Character Codes:

c = ASCII 99

a = ASCII 97

r = ASCII 114

t = ASCII 116

o = ASCII 111

o = ASCII 111

n = ASCII 110

Capitalised:

C = ASCII 67

A = ASCII 65

R = ASCII 82

T = ASCII 84

O = ASCII 79

O = ASCII 79

N = ASCII 78